Tag Archives for " pravo na žalbu "

Odbacivanje i odbijanje privatne tužbe i protivtužbe nakon spajanja postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Odbacivanje i odbijanje privatne tužbe i protivtužbe nakon spajanja postupka

Kada je prvostepeni sud doneo rešenje o spajanju postupka po privatnoj krivičnoj tužbi i protivtužbi, nema više zakonskih mogućnosti da samostalno odlučuje o protivtužbi tako što će ih odbaciti ili odbiti.

Ocena rada policijskog službenika

UPRAVNO PRAVO

Ocena rada policijskog službenika

Ocena rada policijskog službenika se određuje rešenjem protiv koga se može izjaviti žalba Žalbenoj komisiji Vlade, pa policijski službenik ima pravo da zahteva od nadležnog starešine koji je doneo konačnu ocenu da donese i dostavi mu rešenje o oceni njegovog rada.

Spor male vrednosti

USTAVNO PRAVO

Spor male vrednosti

Kod utvrđenja da li se u određenom slučaju radi o sporu male vrednosti najpre se mora utvrditi vrednost predmeta spora, te poći od odredaba ZPP kojima je uređen način utvrđivanja te vrednosti, a kao vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog zahteva.

Pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo u postupku sticanja statusa energetski zaštićenog kupca

USTAVNO PRAVO

Pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo u postupku sticanja statusa energetski zaštićenog kupca

U postupku za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca ne može se uredbom isključiti Ustavom i zakonom utvrđeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo prilikom rešavanja nadležnog organa lokalne samouprave u tom postupku.