Tag Archives for " povlačenje tužbe "

Troškovi parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka

Kada je između stranaka zaključeno vansudsko poravnanje i tuženi je ispunio obavezu po osnovu naknade štete plativši i troškove spora, tužilac nema pravo na troškove zastupanja na ročištu na kome je punomoćnik – advokat povukao tužbu.

Rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje

Kada na zakazano ročište nije pristupio punomoćnik tužioca koji je uredno pozvan, a prisutni punomoćnik tuženika je odbio da raspravlja, pa je doneto rešenje kojim se tužba smatra povučenom, rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje se računa od dana prijema otpravka rešenja kojim se tužba tužioca smatra povučenom, a ne od dana donošenja navedenog rešenja.

Nedopuštenost fikcije povlačenja tužbe

PROCESNO PRAVO

Nedopuštenost fikcije povlačenja tužbe

Kada je na ročištu tužilac izjavio da ne čuje dobro i da ima zdravstvenih problema, a potom sudnicu napustio, tada nema mesta prihvatanju predloga punomoćnika tuženika da se donese rešenje kojim se tužba tužioca smatra povučenom.

Povlačenje tužbe u sporu male vrednosti

PROCESNO PRAVO

Povlačenje tužbe u sporu male vrednosti

Kada je punomoćnik tužioca obavestio sud da je pre zakazanog ročišta (četiri dana) angažovan od strane tužioca kod koga je nastala nova vlasnička struktura, pa je tražio odlaganje ročišta, tada pri takvoj situaciji, prvostepeni sud nije mogao da donese rešenje kojim se tužba tužioca smatra povučenom.