Tag Archives for " povlačenje tužbe "

Nedopuštenost fikcije povlačenja tužbe

PROCESNO PRAVO

Nedopuštenost fikcije povlačenja tužbe

Kada je na ročištu tužilac izjavio da ne čuje dobro i da ima zdravstvenih problema, a potom sudnicu napustio, tada nema mesta prihvatanju predloga punomoćnika tuženika da se donese rešenje kojim se tužba tužioca smatra povučenom.

Povlačenje tužbe u sporu male vrednosti

PROCESNO PRAVO

Povlačenje tužbe u sporu male vrednosti

Kada je punomoćnik tužioca obavestio sud da je pre zakazanog ročišta (četiri dana) angažovan od strane tužioca kod koga je nastala nova vlasnička struktura, pa je tražio odlaganje ročišta, tada pri takvoj situaciji, prvostepeni sud nije mogao da donese rešenje kojim se tužba tužioca smatra povučenom.

Troškovi postupka i okončanje postupka fikcijom povlačenja tužbe

PROCESNO PRAVO

Troškovi postupka i okončanje postupka fikcijom povlačenja tužbe

Kada punomoćnik tuženog nije bio u prilici da traži odlaganje ročišta, nije bio ni dužan da podneskom osporava tužbeni zahtev i predaje punomoćje za zastupanje, pre zakazanog prvog ročišta za glavnu raspravu, već je to mogao učiniti na samom ročištu. Zato mu ni ne pripadaju troškovi za pisanje podneska pre ročišta na kojem je zbog njegovog izostanka konstatovano povlačenje tužbe.