Tag Archives for " uslovni otpust iz VPD "

Uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uslovni otpust

Kada iz izveštaja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija proizlazi da je osuđeni pokazivao otpor prema obavezama vezanim za realizaciju i poštovanje kazne, nisu ispunjeni uslovi da se usvoji molba za uslovni otpust.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Uslovni otpust iz VPD

Prilikom ocene da li će se osuđeni uslovno otpustiti, sud je dužan da zauzme jasan stav da li se osuđeni u toku izdržavanja kazne zatvora tako popravio da se sa osnovom može očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće učiniti novo krivično delo.

Uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uslovni otpust

Nisu ispunjeni uslovi za puštanje na uslovni otpust osuđenog pri činjenici da iz izveštaja zatvora u kome osuđeni izdržava kaznu zatvora proizlazi da iako osuđeni krivično delo u potpunosti priznaje, ne izražava kajanje zbog izvršenog dela, već zbog posledica koje su iz toga nastale, kaznu smatra visokom, ali da istu prihvata kao neminovnost. Sve ovo i pri činjenici da su porodični odnosi zbog toga što je osuđeni lišio života svoju snahu, tj. sinovljevu suprugu, poremećeni, te da nema izgleda da će doći do pozitivne promene. Stoga još uvek nije u potpunosti ostvarena svrha krivične sankcije – specijalna prevencija, pa je i dalje neophodno da se prema osuđenom sprovodi penalni tretman.