Tag Archives for " upis u registar "

Ništavost hipoteke upisane na osnovu poreskog rešenja

STVARNO PRAVO

Ništavost hipoteke upisane na osnovu poreskog rešenja

Punovažnost poreskog rešenja na osnovu koga je konstituisana hipoteka, a samim tim i punovažnost hipoteke može se osporavati samo kroz upravni postupak.

Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar

STVARNO PRAVO

Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar

Od dana dostavljanja obaveštenja o postojanju založnog prava, dužnik založenog potraživanja može ispuniti dug samo založnom poveriocu, a ne zalogodavcu, osim ako je založni poverilac dao drugačija uputstva.