Tag Archives for " izuzeci i pravilo "

Kako stati na put zloupotrebama radnog odnosa na određeno vreme?

UDK: 349.22:331.106.27(497.11)

KAKO STATI NA PUT ZLOUPOTREBAMA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME
Prof. dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda Srbije i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, u penziji.

Rezime: Radni odnos na određeno vreme može da se zasnuje samo u slučajevima koji su predviđeni Zakonom. Pošto su ovi slučajevi izuzetak, van njih može da postoji samo radni odnos na neodređeno vreme. Otuda su u članu 37. stav 6. Zakona o radu predviđene dve mogućnosti da zaposleni koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme dospe do radnog odnosa na neodređeno vreme. Prva se odnosi na pravnu fikciju, a druga – na pravnu promenu. Pravna fikcija deluje od stupanja radnika na rad, pravna promena deluje po isteku pet radnih dana nakon vremena za koje je zasnovan radni odnos na određeno vreme.

Ključne reči: radni odnos na određeno vreme, radni odnos na neodređeno vreme, izuzeci i pravilo, pravna fikcija i pravna promena.