Tag Archives for " registracija privrednih subjekata "

Registracija privrednih subjekata

UPRAVNO PRAVO

Registracija privrednih subjekata

Protiv odluke registratora, podnosilac prijave za registraciju privrednog subjekta može, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke, da podnese žalbu ministru nadležnom za odlučivanje o žalbi, čija odluka je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor, a protiv odluke Upravnog suda stranka i nadležni javni tužilac mogu da podnesu Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje sudske odluke.