Tag Archives for " garantni fond "

Pravo na regres isplaćene štete nastale od neosiguranog vozila

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na regres isplaćene štete nastale od neosiguranog vozila

Kada je šteta nastala upotrebom neosiguranog vozila, osiguravač odnosno garantni fond koji je isplatio štetu, ima pravo na regres od vlasnika motornog vozila koji je bio dužan da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju, a kada isplati naknadu za štetu nastalu od nepoznatog vozila, ukoliko se vozilo identifikuje, ima pravo na regres od osiguravača tog vozila.