Tag Archives for " oduzimanje dozvole za rad "

Naknada za vršenje nadzora od strane komisije za hartije od vrednosti

UPRAVNO PRAVO

Naknada za vršenje nadzora od strane komisije za hartije od vrednosti

Za vršenje neposrednog nadzora (redovnog i vanrednog) podnosilac zahteva plaća naknadu ako je Komisija utvrdila nezakonitost i nepravilnost u poslovanju ili izrekla mere i sankcije, odnosno ukoliko je Komisija privremeno ili trajno oduzela dozvolu za rad.

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

PRIVREDNO PRAVO

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole od nadležnog organa, predstavlja privredni prestup iz člana 88. stav 1. tačka 3. i stav 3. Zakona o upravljanju otpadom.

Diskreciona ovlašćenja u upravnim aktima Narodne banke Srbije u vršenju kontrolne funkcije nad poslovnim bankama

UDK: 35.077:336.711(497.11)

DISKRECIONA OVLAŠĆENJAU UPRAVNIM AKTIMA NARODNE BANKE SRBIJE U VRŠENJU KONTROLNE FUNKCIJE NAD POSLOVNIM BANKAMA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda u penziji

Rezime: Ovaj rad je na zadatu temu pripreman u nešto dužem periodu. Obuhvata principe odlučivanja na osnovu diskrecione ocene u načelu, sa posebnim osvrtom na diskreciona ovlašćenja NBS prema poslovnim bankama, sa primerima upravne i sudske prakse.
Umesto zaključaka na koje je u datoj analizi jasno ukazano, autor se zalaže da svako službeno lice koje u upravnom postupku odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica, na radnom stolu uvek ima primerak Rezolucije Komiteta ministara Saveta Evrope…. i Preporuku Komiteta ministara Saveta Evrope… o načelima pravičnog vođenja upravnog postupka i dobre uprave. Na taj način bilo bi više potvrđenih rešenja u upravnom sporu, a stranke efikasnije ostvarivale svoja prava i pravne interese.

Ključne reči: diskreciona ovlašćenja, Narodna banka Srbije, poslovne banke, oduzimanje dozvole za rad, finansijska disciplina, kontrolna funkcija.