Diskreciona ovlašćenja u upravnim aktima Narodne banke Srbije u vršenju kontrolne funkcije nad poslovnim bankama

UDK: 35.077:336.711(497.11)

DISKRECIONA OVLAŠĆENJAU UPRAVNIM AKTIMA NARODNE BANKE SRBIJE U VRŠENJU KONTROLNE FUNKCIJE NAD POSLOVNIM BANKAMA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda u penziji

Rezime: Ovaj rad je na zadatu temu pripreman u nešto dužem periodu. Obuhvata principe odlučivanja na osnovu diskrecione ocene u načelu, sa posebnim osvrtom na diskreciona ovlašćenja NBS prema poslovnim bankama, sa primerima upravne i sudske prakse.
Umesto zaključaka na koje je u datoj analizi jasno ukazano, autor se zalaže da svako službeno lice koje u upravnom postupku odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica, na radnom stolu uvek ima primerak Rezolucije Komiteta ministara Saveta Evrope…. i Preporuku Komiteta ministara Saveta Evrope… o načelima pravičnog vođenja upravnog postupka i dobre uprave. Na taj način bilo bi više potvrđenih rešenja u upravnom sporu, a stranke efikasnije ostvarivale svoja prava i pravne interese.

Ključne reči: diskreciona ovlašćenja, Narodna banka Srbije, poslovne banke, oduzimanje dozvole za rad, finansijska disciplina, kontrolna funkcija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)