Tag Archives for " pravo na naknadu štete "

Pravo na naknadu štete kod raskida ugovora zaključenog između autora i izdavača

USTAVNO PRAVO

Pravo na naknadu štete kod raskida ugovora zaključenog između autora i izdavača

U situaciji kad je nesporno utvrđeno da je ugovor između autora i izdavača raskinut krivicom izdavača, autor ima pravo na naknadu štete koju trpi usled raskida ugovora.

Kada zaposleni nema pravo na naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Kada zaposleni nema pravo na naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Zaposleni nema pravo na naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa kada je disciplinska odluka kojom je zaposlenom izrečena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa poništena zbog formalnih nedostataka, a zaposleni je svojim radnjama prouzrokovao vođenje disciplinskog postupka.

Pravo na naknadu štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa zaposleni ima pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, s tim što se naknada štete umanjuje za iznos prihoda koje je zaposleni ostvario po osnovu rada, po prestanku radnog odnosa.

Otklanjanje štete

OBLIGACIONO PRAVO

Otklanjanje štete

Ako je oštećeni sam otklonio prouzrokovanu štetu, ima pravo da od štetnika zahteva naknadu za izdatke koje je isplatio za otklanjanje oštećenja, sa zakonskom zateznom kamatom od dana kada su učinjeni izdaci. Ako oštećeni nije sam otklonio štetu, ima pravo na naknadu štete u visini vrednosti uništene stvari u vreme presuđenja, odnosno u visini troškova za otklanjanje oštećenja. Visina štete određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke.