Tag Archives for " zakonitost poslovanja banaka "

Kontrola boniteta i zakonitosti poslovanja banaka

USTAVNO PRAVO

Kontrola boniteta i zakonitosti poslovanja banaka

Postupak kontrole boniteta i zakonitosti poslovanja banaka, u kome Narodna banka Srbije izriče određene mere, ne predstavlja kaznenopravni postupak, niti su mere koje se tom prilikom mogu izreći kaznenopravnog karaktera, pa se načelo ne bis in idem, koje predstavlja jednu od osnovnih garancija prava na pravično suđenje u krivičnom i u drugim kaznenim postupcima, ne odnosi na postupak kontrole boniteta i zakonitosti poslovanja banaka koji vrši Narodna banka Srbije.