Tag Archives for " depozit "

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

Bez obzira na to da li su troškovi kredita iskazani u procentu, fiksnom iznosu ili kombinacijom tih metoda, banka je, u skladu sa opštim načelima ugovornog prava, dužna da podatke o troškovima navede u ponudi, tako da klijentu bude jasno predočena buduća obaveza na jasan i nedvosmislen način.

Depozit

PROCESNO PRAVO

Depozit

Prilikom zahtevanja sudskog depozita sud mora prilikom odlučivanja o predlogu predlagača za deponovanje navedene robe u korist protivnika predlagača prethodno oceniti da li su ispunjeni zakonski uslovi za polaganje predmetne robe u korist protivnika predlagača, shodno članu 321. ZOO,

Depozit

VANPARNIČNI POSTUPAK

Depozit

U postupku otvaranja depozita sud mora da utvrdi da li su ispunjeni uslovi za otvaranje depozita predviđeni odredbama Zakona o vanparničnom postupku, a ne može se upuštati u ocenu utvrđenja da li je povređeno pravo preče kupovine predlagača, jer je to predmet posebnog spora koji se vodi pred nadležnim sudom.

Depozit

VANPARNIČNI POSTUPAK

Depozit

U situaciji kada je pokrenut postupak pred parničnim sudom radi raskida ugovora o doživotnom izdržavanju, vanparnični sud je dužan da primi u depozit suda, mesečne iznose izdržavanja koji su ugovoreni ugovorom o doživotnom izdržavanju, a do okončanja parničnog postupka.