Category Archives for "Ljubodrag Pljakić"

Namesnički ustav Kneževine Srbije – koren upravnog sudstva u Srbiji

UDK: 342.4(497.11)”1869″

NAMESNIČKI USTAV KNEŽEVINE SRBIJE – KOREN UPRAVNOG SUDSTVA U SRBIJI
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije, u penziji.

Rezime: Godine 2019. se navršilo 150 godina postojanja upravnog sudstva u pravnom sistemu države Srbije.
Lep jubilej koji stvara obavezu, ali čini i zadovoljstvo da se govori o počecima rada upravnog sudstva. A počeci se vezuju upravo za donošenje Ustava Kneževine Srbije 1869. godine, kojim je uveden u pravni sistem Državni savet, kao deo izvršne vlasti, ali njen nezavisan deo. On je odlučivao o zakonitosti administrativnih akata po ugledu na francuski model državnog saveta. Sve do Drugog svetskog rata upravno sudstvo je funkcionisalo po francuskom modelu kontrole administrativnih akata.
Posle usvajanja Ustava, 1870. godine je donet Zakon o poslovnom redu, kojim su predviđena pravila ponašanja i reda pri donošenju odluka u Državnom savetu.
Donošenjem Ustava i Zakona stvaraju se koreni upravnosudske zaštite prava i pravnih interesa građana i pravnih interesa pravnih lica u Srbiji.
Referat sadrži kritički odnos u odnosu na rešenja iz Ustava i Zakona, ali i poglavlje o političkim prilikama u Srbiji u to vreme što doprinosi boljem razumevanju vremena u kome su ovi važni dokumenti doneti.

Ključne reči: Namesnički ustav, političke prilike, Državni savet, pravila postupanja, žalba, ministar.

Problemi upravnosudske primene Zakona o javnim nabavkama

UDK: 351.712.2(497.11)

PROBLEMI UPRAVNOSUDSKE PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda u penziji.

Rezime: Pitanja javnih nabavki su od izuzetnog značaja za zemlju koja pretenduje da bude demokratsko društvo. Evropska unija je odavno ukazala da se mogući koruptivni elementi najviše uočavaju u ovoj materiji čak i situaciji, kao što je u nas, kada se postupci za zaštitu prava vode u javnom interesu. Otuda nije dovoljno da se u Ustavnom osnovu za donošenje Zakona o javnim nabavkama istaknu bitne pretpostavke za njegovo donošenje, već je bitna sama suština Zakona. Stavljajući akcenat na procesne odredbe u ovom zakonu, nužno je uspostaviti njihovu pravu meru i mesto u odnosu na sistemski zakon u ovoj oblasti, Zakon o opštem upravnom postupku. Ne manje važna je i efikasna upravnosudska zaštita učesnika u postupcima javnih nabavki, kako bi bila ostvarena svrha zakona. U suprotnom, sva nastojanja zakonodavca iz obrazloženja pravnog osnova za donošenje zakona neće postići svoj cilj.

Ključne reči: javne nabavke, javni interes, procesno pravo, ZUP, sudska zaštita.

Neophodnost donošenja novog Zakona o upravnim sporovima

UDK: 35.077.2(497.11)

NEOPHODNOST DONOŠENJA NOVOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda u penziji.

Rezime: Donošenjem novog Zakona o opštem upravnom postupku, ukazala se nužna potreba za odgovarajućim (boljim) rešenjima u Zakonu o upravnim sporovima. Naravno, uz donošenje novog ZUS-a nužno je pripremiti potpunu reformu upravnog sudstva izmenama i drugih odgovarajućih zakona. Na taj način će se država Srbija u ovoj za njene građane i pravna lica važnoj oblasti ostvarivanja svojih prava i pravnih interesa, svrstati u red pravno uređenih država što će doprineti i njenom, još većem, međunarodnom ugledu. U traženju najboljih rešenja, modeli pravno uređenih država u Evropi će nam uveliko pomoći.
Autor smatra da ubuduće, izmene i dopune dva važna procesna zakona, ZUP-a i ZUS-a, moraju da se vrše jednovremeno i usklađeno, kako se ne bi pojavljivali problemi u njihovoj vremenskoj važnosti.

Ključne reči: Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima.

Upravni spor pune jurisdikcije

UDK: 35.077.2

UPRAVNI SPOR PUNE JURISDIKCIJE
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda, u penziji.

Rezime: Osnovna karakteristika rešavanja u upravnom sporu pune jurisdikcije je u potpunosti i kompletnosti sudske zaštite budući da se sud uvažavanjem tužbe u upravnom sporu stavlja na mesto upravnog organa i sam rešava odnosnu upravnu stvar. Rešavanje kod suda mora da bude u celini jer posle tako donete presude upravni organ nema o čemu da odlučuje.
Dispozitiv takve presude suda sadrži dve meritorne odluke: presudu (iz sudske grane vlasti) kojom se tužba u upravnom sporu uvažava i rešenje (iz izvršne vlasti) kojom se u celini okončava određena upravna stvar.
Takvo odlučivanje od strane suda je poželjno, budući da doprinosi efikasnijoj zaštiti prava i pravnih interesa stranaka, na koji način i zaštiti države od mogućih naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Ključne reči: ograničena jurisdikcija, puna jurisdikcija, ograničenja, dve meritorne odluke, upravnosudska praksa.

Legitimna očekivanja naslednika u postupku vraćanja oduzete imovine i obeštećenja

UDK: 347.65(497.11)
347.232(497.11)
338.246.025.88(497.11)

LEGITIMNA OČEKIVANJA NASLEDNIKA U POSTUPKU VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Donošenjem Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, država Srbija je preuzela obavezu da se u najvećoj mogućoj meri otklone ozbiljne nezakonitosti učinjene posle 9. marta 1945. godine primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji kao i drugih propisa o podržavljenju oduzete imovine od fizičkih i određenih pravnih lica i prenete u opštenarodnu, državnu, društvenu i zadružnu svojinu. Nabrojan je 41 propis primenom kojih je imovina promenila titulara, a oblik ostvarenja prava je najpre u naturalnom obliku ako je to moguće ili obeštećenje u vidu državnih obveznica RS i u novcu. Čini se da nije najsrećnije rešeno pitanje kome se imovina vraća u slučaju smrti lica kome je oduzeta i do kog stepena. Zakonskim rešenjem iz člana 5. ovog zakona je ovo pitanje rešeno drugačije u odnosu na Zakon o nasleđivanju, kao sistemski zakon u oblasti nasleđivanja.

Ključne reči: vraćanje imovine i obeštećenje, nasleđivanje, zakonski naslednici, pravo predstavljanja, legitimna očekivanja.

Funkcionalna nadležnost poreskih i carinskih organa u okviru istog sektora

UDK: 35.077:336.21/.26(497.11)
347.4/.5(497.11)

FUNKCIONALNA NADLEŽNOST PORESKIH I CARINSKIH ORGANA U OKVIRU ISTOG SEKTORA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda, u penziji.

Rezime: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji je dobar procesni zakon koji na ozbiljan način štiti prava i pravne interese poreskih obveznika. Predviđenim zakonskim rešenjima doprinosi procesnoj demokratiji samog postupka. Međutim, analizom zakonitosti donetih poreskih rešenja kroz upravno-sudsku praksu, može se zaključiti da se ta rešenja u praksi nedovoljno primenjuju. Isti je slučaj i sa primenom materijalno-pravnih odredbi i materijalnih zakona u poreskom postupku, naročito jednog od temeljnih propisa, Zakona o obligacionim odnosima.
Krajnje je neshvatljivo da se u okviru dva odeljenja, poreskog i carinskog u drugostepenom postupku, različito tumači pravna priroda ugovora o uvozu robe iz inostranstva u svoje ime a za tuđ račun. Takvo ponašanje, pored štete koju nanosi samim poreskim obveznicima, stvara nepoželjni odnos države prema svojim građanima i mora hitno da se promeni radi ostvarivanja načelnih principa Zakona o poreskom postupku…

Ključne reči: poreski i carinski postupak, funkcionalna nadležnost, izvršnost rešenja, ugovor o posredovanju, spor pune jurisdikcije.

Poništavanje i ukidanje rešenja u upravnom postupku

UDK: 347.958:35.077.3(497.11)

PONIŠTAVANJE I UKIDANJE REŠENJA U UPRAVNOM POSTUPKU
Ljubodrag PLJAKIĆ, sudija Vrhovnog suda u penziji.

Rezime: Aktuelni Zakon o opštem upravnom postupku je uveo značajne novine u odnosu na prethodni Zakon koji je bio u upotrebi oko pola veka. Čini se da su najozbiljnije promene kod njegovih vanrednih pravnih sredstava pretrpeli instituti poništavanja i ukidanja rešenja u upravnom postupku.
U pitanju je ne samo razdvajanje ova dva instituta već još više od toga: radi se o njihovoj izmenjenoj suštini koja, po mišljenju autora, ima za cilj poboljšanje teksta ovog važnog procesnog zakona.
Referat se bavi detaljnom razradom ne samo ova dva instituta u celini, već i svim aspektima njihove primene počev od različitih pravnih osnova za njihovu primenu, rokovima, kao i pravnim posledicama primene. Kao takav, referat može biti od koristi u prvom redu praktičarima ministarstava i organa autonomne i lokalne samouprave i svim drugim organima koji na osnovu javnih ovlašćenja postupaju u upravnim stvarima.

Ključne reči: ZUP, vanredna pravna sredstva, poništavanje, ukidanje rešenja, razlozi.

Pokretanje upravnog postupka i troškovi u novom Zakonu o opštem upravnom postupku

UDK: 342.9:35.077.3(497.11)

POKRETANJE UPRAVNOG POSTUPKA I TROŠKOVI U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji.

Rezime: Novi ZUP je tek drugi procesni zakon ove vrste posle Drugog svetskog rata. Sadrži značajne novine koje su u funkciji osnovne svrhe i cilja Zakona da se stranci u upravnom postupku omogući da što lakše ostvari svoja prava i pravne interese, a da to ne bude na štetu trećih lica i u suprotnosti sa javnim interesom.
U tom pravcu, razrađene su i odredbe o samom pokretanju upravnog postupka i o troškovima postupka. Rešenja o troškovima upravnog postupka su vrlo značajna ne samo za ostvarenje materijalnih efekata stranke, već važnije od toga što se uvažava dostojanstvo stranke koje, iako proklamovano u pojedinim posebnim procesnim zakonima, ipak nije našlo potvrdu i u praksi.
Stoga očekujemo da će i upravna i upravnosudska praksa kroz tumačenje novog ZUP-a, uz obučene kadrove u organima uprave i pripremljene sudije Upravnog suda za primenu ovog zakona, pronaći prava rešenja da se postavljeni ciljevi Zakona i ostvare.

Ključne reči: novi ZUP, prethodni ZUP, pravni položaj stranke, pokretanje upravnog postupka, troškovi postupka.

Pravni položaj i granice odgovornosti članova upravnog odbora banaka

UDK: 342.951:336.71-057.17

PRAVNI POLOŽAJ I GRANICE ODGOVORNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BANAKA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Prilikom ocene zakonitosti rada pojedinih banaka, uvek se mora imati u vidu razgraničenje nadležnosti organa banke koja je precizno regulisana odgovarajućim odredbama Statuta na osnovu ovlašćenja iz Zakona. Pri tome se imaju u vidu nadležnosti, pa prema tome, i odgovarajuće odgovornosti članova Upravnog i Izvršnog odbora banke, Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, kao i Odbora za praćenje poslovanja banke (Odbora za reviziju).
Međutim, kada se u praksi donose pojedinačna rešenja sa karakterom upravnih akata, onda se često mešaju nadležnosti pa se kod izricanja odgovarajućih mera penalnog karaktera predsedniku i članovima Upravnog odbora banke stavljaju na teret neizvršavanje ili nepravilno izvršavanje poslova iz nadležnosti drugih organa.
Zadatak ovog referata je da preko praktičnih primera ukaže na različit pristup osnova i domašaja odgovornosti upravne i upravno-sudske prakse po pitanju odgovornosti za rad predsednika i članova Upravnog odbora banke.

Ključne reči: članovi Upravnog odbora, Odbor za upravljanje aktivom i pasivom, Odbor za reviziju, penalna odgovornost i njeni domašaji, visina kazne, saslušanje stranke.

Upravno postupanje u novom Zakonu o opštem upravnom postupku

UDK: 35.077.3(497.11)

UPRAVNO POSTUPANJE U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Novi Zakon o opštem upravnom postupku (primenjuje se od 1. 6. 2017. godine) je jedan od pet ključnih procesnih zakona u Srbiji. Drugi je zakon ove vrste posle Drugog svetskog rata.
U referatu su obrađeni načini postupanja u upravnom postupku kroz donošenje upravnih akata, garantnih akata,upravnih ugovora, upravnih radnji i pružanja javnih usluga. Da bi ova tema bila zaokružena prethodno su obrađena nova načela Zakona koja nisu postojala u prethodnom Zakonu.
Referat treba da doprinese boljem razumevanju Zakona što je od značaja, u prvom redu, za njegovu praktičnu primenu kod organa uprave i upravnog sudstva.

Ključne reči: upravna stvar, upravni akti, garantni akti, upravni ugovori, upravne radnje, pružanje javnih usluga.