Tag Archives for " paušalna naknada štete "

Paušalna naknada štete

OBLIGACIONO PRAVO

Paušalna naknada štete

Ako se utvrdi da stranci pripada pravo na naknadu štete na novčani iznos ili zamenljive stvari, ali se visina iznosa, odnosno količina stvari ne može utvrditi ili bi se mogla utvrditi samo sa nesrazmernim teškoćama, sud će visinu novčanog iznosa, odnosno količinu zamenljivih stvari, odrediti po slobodnoj oceni.