Tag Archives for " razrešenje direktora javnog preduzeća "

Razrešenje direktora javnog preduzeća

RADNO PRAVO

Razrešenje direktora javnog preduzeća

Organ nadležan za imenovanje direktora javnog preduzeća može razrešiti direktora javnog preduzeća pre isteka perioda na koji je imenovan, ali u obrazloženju rešenja o razrešenju moraju se navesti konkretni razlozi kojima se organ rukovodio prilikom donošenja takvog rešenja.