Tag Archives for " razrešenje direktora javne ustanove "

Karakter rešenja o razrešenju direktora javne ustanove, koje je donela skupština opštine u vršenju osnivačkih prava

UPRAVNO PRAVO

Karakter rešenja o razrešenju direktora javne ustanove, koje je donela skupština opštine u vršenju osnivačkih prava

Rešenje o razrešenju direktora javne ustanove, koje je donela skupština opštine u vršenju osnivačkih prava, nije upravni akt protiv koga se može voditi upravni spor, već je za ocenu zakonitosti takvog rešenja stvarno nadležan redovni sud.