Tag Archives for " blagovremenost žalbe "

Odricanje od prava na žalbu

PROCESNO PRAVO

Odricanje od prava na žalbu

Stranka može da se odrekne prava na žalbu od trenutka kad je presuda objavljena.

Blagovremenost žalbe podnete Upravnom sudu putem kurirske službe

UPRAVNO PRAVO

Blagovremenost žalbe podnete Upravnom sudu putem kurirske službe

Blagovremenost podnete žalbe putem kurirske službe ne može se ceniti prema danu kada je predata kurirskoj službi, već samo u odnosu na dan kada je primljena u Upravnom sudu, jer predaja žalbe kurirskoj službi nije identična predaji pošti preporučenom pošiljkom, odnosno nema za procesnu posledicu da se dan predaje žalbe takvoj službi smatra kao dan predaje sudu, kao što ga ima podnesak koji je sudu upućen preporučenom poštom.