Tag Archives for " članovi domaćinstva "

Pravo stanovanja članova porodičnog domaćinstva u otkupljenom stanu

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

STAMBENO PRAVO

Pravo stanovanja članova porodičnog domaćinstva u otkupljenom stanu

Posle otkupa stana, članovi porodičnog domaćinstva nemaju isključivo pravo da stan koriste, već imaju pravo da nastave da koriste stan zajedno sa ostalim korisnicima i licem koje je stan otkupilo, što se po sadržini bitno razlikuje od prava stanovanja kao lične službenosti.

Pravo na poštovanje doma

USTAVNO PRAVO

Pravo na poštovanje doma

Obavezivanje nekog lica na iseljenje iz stana predstavlja mešanje u njegovo pravo na poštovanje doma, pa u postupcima koje vode sudovi su u obavezi da utvrde da li je mešanje bilo utemeljeno na zakonu i usmereno na postizanje legitimnog cilja, a ako jeste, i da ocene može li se mešanje u pravo na poštovanje doma opravdati sa stanovišta razloga propisanih u članu 8. stav 2. Evropske konvencije za ljudska prava, odnosno postoji li neophodna društvena potreba za takvo mešanje.

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

Suština procesnog instituta oslobađanja od troškova postupka je u utvrđivanju opšteg imovnog stanja stranke, a ne u utvrđivanju pojedinačnih prihoda.