Tag Archives for " pokretanja krivičnog postupka prema maloletniku "

Pokretanje krivičnog postupka prema maloletniku

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika
Pokretanje krivičnog postupka prema maloletniku

Kod činjenice da ni sam maloletni oštećeni nije bio decidiran da mu je povredu naneo upravo maloletni V, već da se povredio kada je hteo da V. izvuče nož koji je držao u ruci kako bi ga uplašio, zbog čega je mahinalno odreagovao, što sud upućuje na zaključak da je do povređivanja oštećenog došlo usled njegove nepažnje, a ne zbog radnji maloletnog V, pa nema mesta pokretanju krivičnog postupka prema maloletniku po zahtevu majke oštećenog maloletnika.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Prilikom donošenja odluke o vaspitnoj meri koju treba izreći prema maloletniku, sud je dužan da ceni i predlog branioca maloletnika u pogledu vaspitne mere koju treba izreći i da obrazloži stav zašto smatra da predložene vaspitne mere od strane branioca nisu adekvatne.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Zlostavljanje i mučenje (u saizvršilaštvu)

U radnjama maloletnika koji su na školskom igralištu pred velikim brojem dece u više navrata zajedničkim delovanjem istog dana i na istom mestu na različite načine zadirkivali i obarali na zemlju maloletnog oštećenog stiču se obeležja krivičnog dela zlostavljanje i mučenje.

Necelishodnost pokretanja krivičnog postupka prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Necelishodnost pokretanja krivičnog postupka prema maloletniku

S obzirom da su prijavljena krivična dela učinjena pre izricanja zavodske vaspitne mere prema maloletniku i početka realizacije iste u Zavodu za vaspitanje omladine u Nišu, kao i na osnovu izveštaja te ustanove o uspešnom toku realizacije, po nalaženju ovog suda ne stoje zakonski uslovi za izmenu navedene vaspitne mere ili izricanje strože mere, te nema mesta pokretanju postupka po zahtevu oštećenog.