Tag Archives for " pokretanja krivičnog postupka prema maloletniku "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Prilikom donošenja odluke o vaspitnoj meri koju treba izreći prema maloletniku, sud je dužan da ceni i predlog branioca maloletnika u pogledu vaspitne mere koju treba izreći i da obrazloži stav zašto smatra da predložene vaspitne mere od strane branioca nisu adekvatne.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Zlostavljanje i mučenje (u saizvršilaštvu)

U radnjama maloletnika koji su na školskom igralištu pred velikim brojem dece u više navrata zajedničkim delovanjem istog dana i na istom mestu na različite načine zadirkivali i obarali na zemlju maloletnog oštećenog stiču se obeležja krivičnog dela zlostavljanje i mučenje.

Necelishodnost pokretanja krivičnog postupka prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Necelishodnost pokretanja krivičnog postupka prema maloletniku

S obzirom da su prijavljena krivična dela učinjena pre izricanja zavodske vaspitne mere prema maloletniku i početka realizacije iste u Zavodu za vaspitanje omladine u Nišu, kao i na osnovu izveštaja te ustanove o uspešnom toku realizacije, po nalaženju ovog suda ne stoje zakonski uslovi za izmenu navedene vaspitne mere ili izricanje strože mere, te nema mesta pokretanju postupka po zahtevu oštećenog.