Tag Archives for " utvrđivanje zrelosti maloletnika "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Prilikom donošenja odluke o vaspitnoj meri koju treba izreći prema maloletniku, sud je dužan da ceni i predlog branioca maloletnika u pogledu vaspitne mere koju treba izreći i da obrazloži stav zašto smatra da predložene vaspitne mere od strane branioca nisu adekvatne.

Upućivanje u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Upućivanje u vaspitno-popravni dom

Okolnost da je maloletna u drugom stanju i da se u vreme završetka glavnog pretresa nalazila u petom mesecu trudnoće nije mogla da utiče na drugačiji izbor vaspitne mere, imajući u vidu težinu i prirodu učinjenog krivičnog dela – ubistvo, ali i okolnosti navedene u nalazu i mišljenju komisije veštaka da se na planu ličnosti uočava smanjena tolerancija na frustraciju i hipersenzitivnost.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Produženje pritvora prema maloletnicima u toku pripremnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Produženje pritvora prema maloletnicima u toku pripremnog postupka

Postoji i dalje uznemirenje javnosti kada iz dokaza u spisima proizlazi osnovana sumnja da je maloletnica izvršila krivično delo ubistvo, kao i da su u konkretnom slučaju ispunjeni kumulativni uslovi neophodni da bi pritvor egzistirao po ovom zakonskom osnovu, odnosno da je pored objektivnog uslova za meru pritvora po navedenom zakonskom osnovu, koji se odnosi na propisanu kaznu, ispunjen i uslov da su način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti koji je takvog kvaliteta da i dalje može da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Utvrđivanje zrelosti maloletnika

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Utvrđivanje zrelosti maloletnika

Kada je prvostepeni sud radi utvrđivanja stepena zrelosti maloletnog sada punoletnog S. J. u vreme izvršenja krivičnog dela, kao i u vreme vođenja krivičnog postupka i utvrđivanja njegove sposobnosti da shvati značaj svog dela i upravlja postupcima i da prati tok glavnog pretresa, obavio veštačenje od strane komisije veštaka koju su sačinjavali specijalista neuropsihijatrije i klinički psiholog – specijalista medicinske psihologije koji su se nedvosmisleno izjasnili o ponašanju maloletnog sada punoletnog izvršioca krivičnog dela tokom tog intervjua, nije potrebno da se odredi novo veštačenje od strane veštaka koji su usko specijalizovani u oblasti dečje psihijatrije i psihijatrije adolescenata na okolnost mogućih konfabulacija.