Tag Archives for " prigovor izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave "

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

Za računanje roka od 24 časa za podnošenje prigovora na odluku o proglašenju izborne liste relevantan je dan kada je odluka koja se prigovorom osporava doneta, a ne dan kada je ta odluka objavljena, ili dostavljena kome od učesnika u izbornom postupku, ili dan eventualnog saznanja za donetu odluku.

Rok za podnošenje prigovora iz člana 52. stav 2. Zakona o lokalnim izborima

UPRAVNO PRAVO

Rok za podnošenje prigovora iz člana 52. stav 2. Zakona o lokalnim izborima

Rok od 24 časa za podnošenje prigovora iz člana 52. stav 2. Zakona o lokalnim izborima počinje da teče nakon kalendarskog isteka dana u kome je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.