Tag Archives for " žalba u postupku zaštite izbornog prava "

Pravo na izjavljivanje žalbe Upravnom sudu protiv rešenja izborne komisije

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

Za računanje roka od 24 časa za podnošenje prigovora na odluku o proglašenju izborne liste relevantan je dan kada je odluka koja se prigovorom osporava doneta, a ne dan kada je ta odluka objavljena, ili dostavljena kome od učesnika u izbornom postupku, ili dan eventualnog saznanja za donetu odluku.

Žalba u postupku zaštite izbornog prava pred Upravnim sudom

UPRAVNO PRAVO

Žalba u postupku zaštite izbornog prava pred Upravnim sudom

Kada je u postupku zaštite izbornog prava žalbu Upravnom sudu podnelo više lica, u žalbi se moraju označiti svi podnosioci žalbe, i svi oni moraju žalbu da potpišu, u protivnom sud će odbaciti žalbu kao neurednu.