Tag Archives for " sloboda kretanja i prebivališta "

Pravo apelanata na slobodu kretanja i prebivališta

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo apelanata na slobodu kretanja i prebivališta

Nije povrijeđeno pravo apelanata na slobodu kretanja i prebivališta iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je to njihovo pravo ograničeno u zakonitom postupku, na osnovu relevantnih odredaba Zakona o krivičnom postupku BiH, izricanjem mjera koje su bile nužne u demokratskom društvu i kojima nije narušeno načelo proporcionalnosti na štetu apelanata.