Tag Archives for " preinačenje tužbe "

Uračunavanje mere zadržavanja u policijskoj upravi uz izrečenu novčanu kaznu i povreda zakona iz člana 439. tačka 4. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Uračunavanje mere zadržavanja u policijskoj upravi uz izrečenu novčanu kaznu i povreda zakona iz člana 439. tačka 4. ZKP

Kada se protiv okrivljenog vodio krivični postupak zbog krivičnog dela iznuda i krivičnog dela neovlašćeno korišćenje opojnih droga pa je prema okrivljenom određena mera zadržavanja u policijskoj upravi u trajanju od dva dana, a na glavnom pretresu je OJT odustao od gonjenja zbog krivičnog dela iz člana 214. stav 1. KZ, to u situaciji kada je doneta presuda kojom se okrivljeni oglašava krivim zbog krivičnog dela iz člana 246a stav 1. KZ, sud je bio dužan da meru zadržavanja uračuna u izrečenu novčanu kaznu.

Preinačenje tužbe na novotuženog

PROCESNO PRAVO

Preinačenje tužbe na novotuženog

Tužilac može sve do zaključenja glavne rasprave da tužbu preinači tako što će umesto prvobitno tuženog da tuži drugo lice, ali je za preinačenje tužbe potreban pristanak lica koje treba da stupi u parnicu na mesto tuženog, a ako se tuženi već upustio u raspravljanje o glavnoj stvari potreban je i pristanak tuženog.