Tag Archives for " Zakon o radu "

Novčana primanja zaposlenih u javnom sektoru

UDK: 35.087.41(497.11)

NOVČANA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
Danijela Rajković, rukovodilac Grupe za zarade, Sektor za rad, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Rezime: Najveći deo zaposlenih u javnom sektoru su zaposleni u državnoj, pokrajinskoj i lokalnoj upravi i javnim službama (prosveta, zdravstvo, kultura, socijalna zaštita, organizacije obaveznog socijalnog osigurnja i dr). Ovi zaposleni primaju platu u skladu sa odredbama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika i Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, a počev od 1. januara 2017. godine u skladu sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Zaposleni u javnim i javnim komunalnim preduzećima, javnim agencijama i javnim službama koje se ne finansiraju iz budžeta (turističke organizacije, instituti i dr) primaju zaradu i druga primanja, u skladu sa odredbama Zakona o radu.
Pored zakona, novčana primanja zaposlenih u javnom sektoru (naknade zarade/plate, naknade troškova za prevoz, regres, topli obrok, otpremnine, solidarna pomoć, jubilarne nagrade i dr), uređena su i posebnim kolektivnim ugovorima (12), kolektivnim ugovorima kod poslodavca, pravilnicima o radu i ugovorima o radu.

Ključne reči: javni sektor, zarada, plata, uvećana plata, otpremnina, poseban kolektivni ugovor, kolektivni ugovor kod poslodavca, pravilnik o radu, prava zaposlenih, Zakon o radu, Zakon o sistemu plata .

Poreklo kolektivnih ugovora

UDK: 349.22:331.106.24

POREKLO KOLEKTIVNIH UGOVORA
Mr Zoran Čukić, advokat.

Rezime: Kolektivni ugovori se u našem radnom zakonodavstvu prvi put spominju u članu 209. Zakona o radnjama iz 1931. godine, koji se definišu kao “pismena nagodba koju zaključuju službodavac i službodavačka organizacija jedne ili više srodnih struka kao predstavnik službodavca, s jedne strane i stručna služba primačke organizacije s druge strane, a kojom se nagodbom uređuju službeni odnosi, prava i dužnosti.”
Po Ustavu SFRJ iz 1974. godine za regulisanje radnih odnosa kod privatnih poslodavaca bili su predviđeni kolektivni ugovori. Odredbe o kolektivnim ugovorima sadržane su u republičkim i pokrajinskim zakonima o radnim odnosima.
Kolektivni ugovori o radu postaju ustavna kategorija već u Ustavu Srbije iz 1990. godine, što je, potom, omogućilo da se donese i poseban Zakon o kolektivnim ugovorima (“Sl. glasnik RS”, br. 60/1990).

Ključne reči: Ustav, Zakon o radu, kolektivni ugovori o radu.

Teret dokazivanja (onus probandi) u Zakonu o radu

UDK: 347.94:343.62-057.16(497.11)

TERET DOKAZIVANJA (ONUS PROBANDI) U SPOROVIMA O DISKRIMINACIJI I ZLOSTAVLJANJU NA RADU
Vesna Bilbija, magistar, Javno preduzeće “Pošta Srbije“, Radna jedinica poštanskog saobraćaja “Subotica“.

Rezime: Pod uticajem antidiskriminacionih zakona, klasično pravilo o teretu dokazivanja, actori incumbit probatio, koje znači da stranka koja tvrdi da ima neko pravo, snosi teret dokazivanja činjenice koja je bitna za nastanak ili ostvarivanje prava, trpi sve više izuzetaka. Nakon Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, matični zakon u oblasti rada, Zakon o radu, dopunjen je odredbama o teretu dokazivanja. Tako, prilikom regulisanja zabrane diskriminacije i pokretanja postupka pred nadležnim sudom za naknadu štete od poslodavca, teret dokazivanja, onus probandi, regulisan je na sledeći način: ako je u toku postupka tužilac učinio verovatnim da je diskriminacija izvršena, teret dokazivanja da nije bilo ponašanja koje predstavlja diskriminaciju je na tuženom, odnosno na poslodavcu. Takođe, u oblasti posebne zaštite od otkaza ugovora o radu predstavnika zaposlenih, teret dokazivanja da otkaz ugovora o radu ili stavljanje u nepovoljan položaj zaposlenog nije posledica njegovog statusa ili aktivnosti u svojstvu predstavnika zaposlenih, članstva u sindikatu ili učešća u sindikalnim aktivnostima je na poslodavcu.

Ključne reči: diskriminacija, Zakon o radu, teret dokazivanja, tužilac, tuženi.

Antinomije Zakona o radu

UDK: 349.22(497.11)
331.2(497.11)

ANTINOMIJE ZAKONA O RADU
Milan Ivošević, advokat.

Rezime: Tema ovog rada jesu pojedina rešenja koja Zakon o radu reguliše na način suprotan ili drugim odredbama istog tog zakona ili drugim imperativnim propisima Republike Srbije. Takođe, tema članka je i izbegavanje Zakona o radu da reguliše jedno od polja rada koje uvodi praksa, ali ga sam zakon “ne vidi“, iako su neke od radnih verzija izmena i dopuna Zakona o radu najavljivale takve odredbe. Suština je da se, još jedanput, ukaže na pojedine nelogičnosti koje zakon određuje kao i na neusklađenost između različitih zakona unutar istog pravnog sistema.

Ključne reči: Zakon o radu, forma ugovora o radu, pravna fikcija, zarada, naknada troškova, pojam zaposlenog, rad van radnog odnosa, iznajmljivanje radne snage.