Tag Archives for " zastarelost izvršenja kazne zatvora "

Prekid zastarelosti izvršenja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prekid zastarelosti izvršenja kazne

Do prekida zastarelosti izvršenja kazne zatvora dolazi kada sud koji je izrekao pravnosnažnu presudu istu dostavi nadležnoj Upravi radi izvršenja kao i u situacijama kada je sud više puta zatražio obaveštenja o izvršenju kazne osuđenog.

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

Polovina raspona kazne dobija se tako što se vrši sabiranje minimuma i maksimuma propisane kazne i rezultat podeli sa dva.

Zastarelost izvršenja kazne zatvora

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost izvršenja kazne zatvora

Izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, a zastarelost izvršenja počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna, a zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne.