Tag Archives for " pravnosnažnost "

Poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku Zaštitnika građana

UDK: 347.958:35.077.3(497.11)

PONIŠTAVANJE, UKIDANJE ILI MENJANJE PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA NA PREPORUKU ZAŠTITNIKA GRAĐANA
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Novim Zakonom o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2016, dalje u tekstu i u fusnotama: ZUP), redefinisan je i pojednostavljen sistem vanrednih pravnih lekova. Naime, u delu sedmom ZUP-a (odredbe čl. 175-189), pod nazivom „Posebni slučajevi uklanjanja i menjanja rešenja“, propisana su sledeća sredstva vanredne upravne kontrole i to: Menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom, Ponavljanje postupka, Poništavanje konačnog rešenja, Ukidanje rešenja i Poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja po preporuci Zaštitnika građana.
Karakteristike posebnog slučaja uklanjanja i menjanja rešenja u vidu poništavanja, ukidanja ili menjanja pravnosnažnog rešenja po preporuci Zaštitnika građana tema su ovog rada.

Ključne reči: pravnosnažnost, vanredno pravno sredstvo, Zaštitnik građana, poništavanje, ukidanje ili menjanje.

Rešenje o prestanku radnog odnosa i preobražaj radnog odnosa

UDK: 349.22:331.106
331.106.44/.46

REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA I PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Pravnosnažno rešenje o prestanku radnog odnosa ima za materijalno pravnu posledicu raskid radnofunkcionalne veze. U njegovom prisustvu radni odnos ne postoji. Prisustvo toga pojedinačnog pravnog akta je smetnja da se u istoj situaciji ostvari preobražaj radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Na suprotan zaključak ne utiče sadržaj odredbe člana 37. stav 7. Zakona o radu.

Ključne reči: radni odnos na određeno vreme, vreme trajanja radnog odnosa, preobražaj radnog odnosa, imperativne norme, rešenje o prestanku radnog odnosa, pravnosnažnost, pravna sigurnost.