Tag Archives for " naknada štete prouzrokovane krivičnim delom "

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

Kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, a za krivično gonjenje je predviđen duži rok zastarelosti, zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, a prekid zastarevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarevanja zahteva za naknadu štete.

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom vezuje se za zastarelost krivičnog gonjenja, pa je pokretanjem i vođenjem krivičnog postupka prekinut i rok zastarelosti potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom.