Tag Archives for " gubitak izdržavanja "

Utvrđivanje iznosa sredstava potrebnih za izdržavanje deteta

PORODIČNO PRAVO

Utvrđivanje iznosa sredstava potrebnih za izdržavanje deteta

Pri utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava potrebnih za izdržavanje deteta, treba utvrditi i da li su i koje potrebe opravdane u određenoj vrsti potreba i visini, imajući u vidu starost deteta, kao i sredinu u kojoj dete živi i u kojoj ostvaruje socijalne kontakte primerene svom uzrastu.

Izdržavanje punoletnog deteta

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje punoletnog deteta

Obaveza roditelja da izdržava punoletno dete koje se nalazi na školovanju uslovljeno je obavezom deteta da redovno prijavljuje i polaže ispite i da po isteku jedne školske godine upisuje narednu godinu školovanja – studija, osim ako iz opravdanih razloga nije u tome sprečeno.

Opozivanje uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opozivanje uslovne osude

Prestanak obaveze izdržavanja

PORODIČNO PRAVO

Prestanak obaveze izdržavanja

Ustanovljenje obaveze izdržavanja kao i prestanak izdržavanja može se dosuditi samo od dana podnošenja tužbe, a ne i retroaktivno za bilo koji period pre podnošenja tužbe.

Naknada štete zbog gubitka izdržavanja

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog gubitka izdržavanja

Lice koje je izgubilo izdržavanje zbog smrti lica koje ga je izdržavalo, odnosno doprinosilo njegovom izdržavanju, ima pravo na naknadu štete u visini razlike između ostvarene porodične invalidnine i novčanog iznosa koji bi poginuli da je u životu bio u mogućnosti da daje. Kad je poginuli sin redovno pomagao, odnosno doprinosio izdržavanju roditelja, onda roditeljima pripada pravo na naknadu štete zbog izgubljenog pomaganja ili izdržavanja.