Tag Archives for " nedavanje izdržavanja "

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opoziv uslovne osude

Kada okrivljeni nije postupio po pravnosnažnoj krivičnoj presudi kojom je oglašen krivim zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja i nije isplatio zaostale rate na ime doprinosa za izdržavanje deteta niti je nastavio da plaća utvrđene rate, a sve to u roku od oko dve godine nakon donošenja presude, pravilno je prvostepeni sud opozvao uslovnu osudu izrečenu presudom.

Nedavanje izdržavanja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedavanje izdržavanja

Kada je okrivljeni pravnosnažnom parničnom presudom obavezan da plaća na ime izdržavanja maloletnog deteta određene novčane iznose u tačno određenim periodima, on nema diskreciono pravo da istu sam menja i da sam odluči kako i na koji način će izvršiti plaćanje, a u protivnom učinio je krivično delo nedavanje izdržavanja.

Nedavanje izdržavanja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedavanje izdržavanja

Dok postoji pravnosnažna parnična presuda kojom je utvrđena obaveza okrivljenog da plaća mesečne iznose na ime izdržavanja supruge, ista ne može da se menja voljom supruge okrivljenog nego samo eventualno novom presudom parničnog suda kojom će prethodna presuda biti izmenjena.

Nedavanje izdržavanja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedavanje izdržavanja

Ako je okrivljeni pravnosnažnom presudom parničnog suda obavezan da plaća svom detetu mesečne iznose na ime doprinosa za izdržavanje, ali obavezu ne ispunjava, učinio je krivično delo nedavanje izdržavanja bez obzira što je u ranijem periodu svoj stan poklonio upravo tom istom detetu – sinu.

Nedavanje izdržavanja i institut opravdanih razloga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedavanje izdržavanja i institut opravdanih razloga

Kada je okrivljena kao majka, koja je obavezana pravnosnažnom presudom da plaća za izdržavanje svog deteta, u spornom periodu zasnovala novu bračnu zajednicu i rodila dete, tada je sud bio dužan da utvrdi da li su postojale objektivne okolnosti za nedavanje izdržavanja iz opravdanih razloga.