Tag Archives for " vanzavodske sankcije i mere "

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima – Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima
Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima primenjuje se i na učinioce koji su prema maloletnim licima izvršili, između ostalog, i krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Sudija za izvršenje krivičnih sankcija

UDK: 343.162(497.11)

SUDIJA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
Ivan Bogosavljev, sudija Višeg suda u Subotici.

Rezime: Sudija za izvršenje krivičnih sankcija uveden je u pravni sistem Srbije radi bolje pravne zaštite lica lišenih slobode i da bi se postepeno izvršilo usaglašavanje našeg zakonodavstva sa evropskim standardima u toj oblasti. Sve to je učinjeno pre svega uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i nastojanjima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.
Sudija za izvršenje je nova funkcija u našem pravosuđu kojoj je potrebno dati širu nadležnost u izvršenju lepeze brojnih sankcija zavodskog, ali i vanzavodskog karaktera, kao i mera pritvora i vanzavodskih mera.

Ključne reči: sudija za izvršenje, osuđena i pritvorena lica, zavod za izvršenje krivičnih sankcija, vanzavodske sankcije i mere.