Category Archives for "Dr Vesna Bilbija"

Značaj predmeta suđenja za stranku kao merilo za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku (sa posebnim osvrtom na prava iz radnog odnosa)

UDK: 347.91:331.109
342.722:347.962.6

ZNAČAJ PREDMETA SUĐENJA ZA STRANKU KAO MERILO ZA OCENU TRAJANJA SUĐENJA U RAZUMNOM ROKU (SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA)
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Značaj predmeta suđenja ili istrage po stranku je jedno od merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku koje je propisano odredbama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Za samu stranku ovo je najvažnije i neretko jedino merilo za ocenu da li to suđenje traje nerazumno dugo, te se, prirodno, uvek poziva na značaj predmeta suđenja ili istrage po nju, naročito onda kada se zbog prava koje joj je ugroženo nađe u nekoj vrsti egzistencijalne nužnosti. U takva prava svakako spadaju prava iz radnog odnosa.

Ključne reči: stranka, suđenje u razumnom roku, merilo za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku, značaj predmeta za stranku.

Disciplinska odgovornost policijskih službenika

UDK: 351.74.085(497.11)

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.
Rad je predstavljen na 32. susretima učesnika Kopaoničke škole prirodnog prava, „Pravo i snaga umnosti“, Pra-vni život, tom II, br. 10, str. 319-333.

Rezime: Deveti deo važećeg Zakona o policiji koji je stupio na snagu početkom 2016. godine, posvećen je disciplinskoj odgovornosti. Uređena su sledeća pitanja: odgovornost za povrede službene dužnosti, prava policijskog službenika u disciplinskom postupku, shodna primena drugih propisa i bliže uređivanje disciplinske odgovornosti, lake povrede službene dužnosti, teške povrede službene dužnosti, disciplinske mere (za lake i za teške povrede službene dužnosti) i postupak (nadležnost za pokretanje i odlučivanje, načela), kriterijumi za izricanje disciplinske mere, kao i razlozi i postupak privremenog udaljenja iz službe.
Imajući u vidu važnost poslova koji su policijskim službenicima, kao posebnoj vrsti državnih službenika, povereni, pitanje disciplinske odgovornosti zaslužuje poseban osvrt.

Ključne reči: disciplinska odgovornost, lake povrede službene dužnosti, teške povrede službene dužnosti, disciplinske mere i postupak.

Pet godina primene Zakona o zaštiti uzbunjivača

UDK: 343.85:343.352(497.11)
342.726-057.1:343.353(497.11)

PET GODINA PRIMENE ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 25. novembra 2014. godine dugo najavljivani Zakon o zaštiti uzbunjivača. Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 128/2014, stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu, tačnije od 5. juna 2015. godine. Donošenjem ovog lex specialis Republika Srbija je preduzela neophodne korake za odlučnu borbu protiv korupcije putem uređenog normativnog okvira i jačanja legitimnih institucija sistema. Zakon o zaštiti uzbunjivača je pet godina u primeni i u ovom radu iznete su teškoće i dileme koje su se javile tokom tog perioda.

Ključne reči: uzbunjivač, unutrašnje uzbunjivanje, spoljašnje uzbunjivanje, uzbunjivanje javnosti, zloupotreba uzbunjivanja, naknada štete.

Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji – Važeći normativni okvir

UDK: 331.5-054.6(497.11)

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U REPUBLICI SRBIJI
Važeći normativni okvir
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Tema ovog rada su novine u zakonskom regulisanju zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji, imajući u vidu poslednji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca koji je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 31/19 od 29. 4. 2019. godine i stvarno stanje koje ovo pitanje stavlja u žižu normativne aktivnosti.
Naime, direktne strane investicije kao razvojna šansa domaćih kompanija i šansa za dugoročno povećanje proizvodnje, zaposlenosti i životnog standarda, podrazumevaju veći broj radnog angažovanja stranih državljana. Dalje razvijanje povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija, nalaže preciziranje zakonskih odredbi kojima se vrši pojednostavljenje postupka izdavanja dozvole za rad. S druge strane, ovo pitanje aktuelizuje i to što zbog ekonomske migracije iz Republike Srbije, problem nedostatka radne snage postaje sve veći, a obuhvata kvalifikovane i obučene stručnjake, kao i nekvalifikovanu radnu snagu. Takođe, u vezi sa zapošljavanjem stranaca, treba imati u vidu pojačanu migratornu situaciju koja je zahvatila našu zemlju.

Ključne reči: stranac, zapošljavanje, dozvola za rad, migracija radne snage.

Poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku Zaštitnika građana

UDK: 347.958:35.077.3(497.11)

PONIŠTAVANJE, UKIDANJE ILI MENJANJE PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA NA PREPORUKU ZAŠTITNIKA GRAĐANA
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Novim Zakonom o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2016, dalje u tekstu i u fusnotama: ZUP), redefinisan je i pojednostavljen sistem vanrednih pravnih lekova. Naime, u delu sedmom ZUP-a (odredbe čl. 175-189), pod nazivom „Posebni slučajevi uklanjanja i menjanja rešenja“, propisana su sledeća sredstva vanredne upravne kontrole i to: Menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom, Ponavljanje postupka, Poništavanje konačnog rešenja, Ukidanje rešenja i Poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja po preporuci Zaštitnika građana.
Karakteristike posebnog slučaja uklanjanja i menjanja rešenja u vidu poništavanja, ukidanja ili menjanja pravnosnažnog rešenja po preporuci Zaštitnika građana tema su ovog rada.

Ključne reči: pravnosnažnost, vanredno pravno sredstvo, Zaštitnik građana, poništavanje, ukidanje ili menjanje.

Sudska kontrola arbitražne odluke donete pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova

UDK:351:331.109.6(497.11)

SUDSKA KONTROLA ARBITRAŽNE ODLUKE DONETE PRED REPUBLIČKOM AGENCIJOM ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
Dr Vesna Bilbija, savetnik, Upravni sud Republike Srbije.

Arbitrum est iudicum boni viri secundum aequum et bonum. (Proculus-D. 17, 2, 76).
Arbitraža je odluka (poštenog, uglednog) čoveka o onom što je pravo i dobro.

Rezime: Arbitraža, u smislu Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, jeste postupak u kome arbitar rešava o predmetu individualnog spora. Postupak pred arbitrom okončava se donošenjem rešenja arbitra: 1) na osnovu sporazuma strana u sporu; 2) kojim arbitar odlučuje o predmetu spora; 3) ako je arbitražni postupak postao nemoguć; 4) o obustavi postupka.
Odredbom člana 36. stav 3. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova propisano je da protiv rešenja nije dozvoljena žalba, što znači da u ovom postupku nema dvostepenog odlučivanja. Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova ne sadrži odredbe o pravnoj zaštiti povodom arbitražne odluke donete pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, pa je tema ovog rada (ne) postojanje prava na sudsku zaštitu.

Ključne reči: rešenje, arbitar, tužba, sudska zaštita, nadležnost.

Povraćaj stvari i naknada štete u upravnom sporu

UDK: 35.077.2

POVRAĆAJ STVARI I NAKNADA ŠTETE U UPRAVNOM SPORU1)
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik, Upravni sud Republike Srbije.

Rezime: Upravni spor se može pokrenuti protiv upravnog akta koji je donet u drugom stepenu, a može se pokrenuti i protiv prvostepenog upravnog akta protiv koga nije dozvoljena žalba u upravnom postupku. Upravni spor može da se pokrene i kada nadležni organ o zahtevu, odnosno žalbi stranke nije doneo upravni akt, u kom slučaju govorimo o ćutanju uprave.
Odredbom člana 16. Zakona o upravnim sporovima propisano je da se u upravnom sporu može tražiti i povraćaj oduzetih stvari i naknada štete koja je tužiocu naneta izvršenjem akta koji se osporava. Povraćaj oduzetih stvari i naknada štete, koji se mogu ostvarivati u upravnom sporu, ima niz specifičnosti. Prvo, povraćaj oduzetih stvari i naknada štete u upravnom sporu može se tražiti samo uz poništaj upravnog akta. Ako tužba takav zahtev ne sadrži, već samo zahtev za povraćaj stvari ili naknadu štete, Upravni sud će se oglasiti stvarno nenadležnim i spise ustupiti stvarno nadležnom parničnom sudu.
Pored toga, presudom kojom se osporeni upravni akt poništava, odnosno oglašava ništavim, sud može odlučiti i o zahtevu tužioca za povraćaj stvari, odnosno za naknadu štete, ako utvrđeno činjenično stanje pruža pouzdan osnov za to. U protivnom će uputiti tužioca da svoj zahtev ostvaruje u parničnom postupku.

Ključne reči: upravni spor, povraćaj oduzetih stvari, naknada štete, tužbeni zahtev, poništaj.

Reforma državne uprave putem stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika

UDK: 377.1:35.08(497.11)

REFORMA DRŽAVNE UPRAVE PUTEM STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik, Upravni sud Republike Srbije.

Rezime: Javni sektor u Republici Srbiji je već nekoliko godina u temeljnom procesu reforme. Reforma državne uprave je bitan uslov za uspeh reformi ostalih segmenata društva i sa njima je neraskidivo povezana. Zaposleni u državnoj upravi koji su zaduženi da reformu sprovode kroz svoj redovan posao, moraju biti kompetentni za takav poduhvat, što znači da je stvaranje profesionalne državne uprave ključni preduslov uspešnosti reforme državne uprave. Strategijom stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji date su osnovne smernice za uspostavljanje novog, celovitog, sveobuhvatnog, obavezujućeg i održivog sistema stručnog usavršavanja državnih službenika, a odredbama čl. 96. do 106a. Zakona o državnim službenicima stručno usavršavanje i osposobljavanje je detaljno uređeno. Navedenim odredbama predviđen je, najpre, opšti program obuke, zatim program obuke rukovodilaca i treće, posebni programi obuke u skladu sa specifičnim potrebama iz delokruga i nadležnosti državnih organa, pri čemu je prihvaćena najšira definicija stručnog usavršavanja, koja obuhvata raznovrsne oblike obrazovanja i obuke u svim fazama razvoja karijere državnih službenika (obuke, obrazovanje, osposobljavanje, profesionalni razvoj, trening itd). Zadatak ovih odredbi je uspostavljanje održivog sistema stručnog usavršavanja koji će doprineti povećanju nivoa znanja i veština državnih službenika neophodnih za ostvarivanje osnovnih postulata jedne moderne države. Razvijen sistem „upravljanja znanjem“ (knowledge management) čiji je rezultat profesionalizacija državne uprave, krasi moderno organizovanu državnu upravu, odnosno državu, koja je u službi svojih građana.

Ključne reči: državni službenik, stručno usavršavanje i osposobljavanje, opšti program obuke, program obuke rukovodilaca, posebni programi obuke, profesionalizacija državne uprave.

Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih – kao pravo i obaveza

UDK: 331.1-051:37.018.48

OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH – KAO PRAVO I OBAVEZA1)
Dr Vesna Bilbija, savetnik, Upravni sud Republike Srbije, Odeljenje u Novom Sadu.

Rezime: Iako Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu iz jula 2014. godine, nisu obuhvaćene odredbe poglavlja IV Zakona o radu, koje nosi naziv „Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje“, pogrešno bi bilo zaključiti da je ova oblast statična. U savremenim uslovima poslovanja, očekivanje zagarantovanog radnog mesta je nestalo i zamenjeno je zahtevom da se zaposleni stalno dokazuju na konkurentnom i zahtevnom tržištu. Ovo naročito u kontekstu trenda produženja životnog veka, kada mnoge veštine i radne sposobnosti brzo postaju prevaziđene, zahtevajući od zaposlenih da pohađaju različite obuke, permanentno se usavršavaju i prilagođavaju. Princip doživotnog učenja, lifelong learning principle, nalazi široku primenu u oblasti radnog prava, a tradicionalno blisku vezu rada i obrazovanja, čini još bližom.
U ovom radu je ukazano na neraskidivu vezu rada i obrazovanja, te činjenicu da je obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, istovremeno pravo zaposlenog i njegova obaveza.
Pored toga, ukazano je na potrebu daljeg obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja onih koji primenjuju pravo, prevashodno u oblastima prava koja se najdinamičnije razvijaju.

Ključne reči: obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, princip doživotnog učenja, diskriminacija.

Nepuno radno vreme kao fleksibilni oblik rada

UDK: 331.573(497.11)
331.312.82(497.11)

NEPUNO RADNO VREME KAO FLEKSIBILNI OBLIK RADA
Dr Vesna Bilbija, savetnik, Upravni sud Republike Srbije, Odeljenje u Novom Sadu.

Rezime: Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu iz jula 2014. godine, izvršeno je noveliranje velikog broja odredaba. U Obrazloženju Predloga zakona, pored ostalog, istaknuta je potreba za obezbeđivanje pravnog okvira za fleksibilnije regulisanje odnosa između poslodavaca i zaposlenih, kojima se obezbeđuje zadovoljavanje potreba zaposlenih i poslodavaca u uređivanju njihovih međusobnih odnosa, a u cilju podsticanja zapošljavanja i smanjenja rada ”na crno”. U proteklih dvadesetak godina, usled velikih promena u oblasti svetske ekonomije, društvenih, tehnoloških i drugih uslova u kojima se odvija rad, menja se i način odvijanja radnih odnosa. Destabilizuju se klasični, stalni radni odnosi, a sve više se primenjuju tzv. fleksibilne forme.
U fleksibilne oblike radnog angažovanja spadaju: 1) rad sa nepunim radnim vremenom; 2) rad na određeno vreme; 3) privremeni i povremeni poslovi, 4) rad kod kuće i rad na daljinu, 5) privremeno ustupanje radnika preko agencija, 6) samozapošljavanje (pri čemu se radi za određenog poslodavca), 7) rad kod poslodavca po osnovu građansko-pravnih ugovora.
Tema ovog rada je zakonsko uređenje nepunog radnog vremena u Republici Srbiji i izazovi u primeni ovog fleksibilnog oblika radnog angažovanja.

Ključne reči: fleksibilni oblici rada, nepuno radno vreme, radnopravni položaj žene, rad “na crno“, nezaposlenost.