Tag Archives for " izuzeće predsednika veća "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 4. ZKP odnosi se samo na razloge vezane za obavezno izuzeće sudije, kada se sudija mora izuzeti od vršenja sudijske dužnosti u određenom predmetu.

Pravo na nepristrasni sud

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na nepristrasni sud

Došlo je do povrede apelantovog prava na nepristrasni sud, kao jedne od garancija prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog toga što redovni sudovi nisu, u obrazloženju osporenih odluka, dali dovoljno razloga na temelju kojih bi se mogla isključiti objektivna sumnja o postojanju pristrasnosti sudije.

Odbacivanje žalbe kao nedozvoljene

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Odbacivanje žalbe kao nedozvoljene

Nije dozvoljena posebna žalba protiv rešenja Višeg javnog tužioca u P., koji je odlučio po zahtevu branioca optuženog i odbio zahtev za izuzeće postupajućeg javnog tužioca i njegovog zamenika, kada je optužni predlog od strane nadležnog osnovnog javnog tužilaštva podnet pre nego što je doneta odluka po zahtevu za izuzeće.

Urednost zahteva za izuzeće sudije

PROCESNO PRAVO

Urednost zahteva za izuzeće sudije

Ukoliko stranka u zahtevu za izuzeće sudije ne navede i obrazloži zakonski razlog za izuzeće, smatraće se da je isti nedopušten i odbaciće ga predsednik veća pred kojim se vodi postupak bez odlaganja, čak i kada je stranka podnela predlog za njegovo izuzeće.