Tag Archives for " deljive obaveze i troškovi spora "

Deljive obaveze i troškovi spora kod delimičnog uspeha u sporu

PROCESNO PRAVO

Deljive obaveze i troškovi spora kod delimičnog uspeha u sporu

Kada u nekoj deljivoj obavezi ima više dužnika obaveza se deli među njima na jednake delove, ako nije određena drugačija podela, a svaki od njih odgovara za svoj deo obaveze.
Kod delimičnog uspeha u sporu sud je ovlašćen da odluči da svaka stranka snosi svoje troškove, ili da jedna stranka nadoknadi drugoj srazmeran deo troškova.