Tag Archives for " nadležnost suda "

Nadležnost suda da odlučuje o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda da odlučuje o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Sud u parničnom postupku odlučuje o zahtevu lica koje je korisnik naknade za vreme privremene nezaposlenosti da Nacionalna služba za zapošljavanje uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedino predmet spora.

Nenadležnost suda za rešavanje spora o davanju stana na korišćenje

UPRAVNO PRAVO

Nenadležnost suda za rešavanje spora o davanju stana na korišćenje

Spor nastao povodom akta o stavljanju van snage akta raspolaganja kojim se zaposlenom licu dodeljuje stan na korišćenje predstavlja spor iz radnog odnosa, zbog čega se zaštita prava u ovom sporu ostvaruje pred nadležnim osnovnim sudom u parničnom postupku, a ne pred Upravnim sudom.

Nadležnost suda za postupanje po tužbi za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem

UPRAVNO PRAVO

Nadležnost suda za postupanje po tužbi za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem

Tužba za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem može se podneti u roku od šest meseci od dana saznanja za preduzetu štetnu radnju, odnosno tri godine od dana kada je štetna radnja preduzeta, a za postupanje po tužbi nadležan je viši sud prema mestu preduzimanja štetne radnje ili prema mestu prebivališta tužioca, a ne Upravni sud.

Nadležnost suda kada je mesto izvršenja krivičnog dela van teritorije Republike Srbije

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nadležnost suda kada je mesto izvršenja krivičnog dela van teritorije Republike Srbije

Ako je mesto izvršenja krivičnog dela van teritorije Republike Srbije, nadležan je sud na čijem području okrivljeni ima prebivalište ili boravište.

Nadležnost suda za postupanje po zahtevu za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda za postupanje po zahtevu za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika

Za postupanje po zahtevu za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika mesno je nadležan sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište, ako zakonom nije drugačije određeno.

Nenadležnost suda za odlučivanje po tužbi za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Nenadležnost suda za odlučivanje po tužbi za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Sud nije nadležan za odlučivanje po tužbi za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer se pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ostvaruje pred upravnim organom, a ne pred sudom.