Tag Archives for " konkurentna nadležnost suda "

Izabrana mesna nadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Izabrana mesna nadležnost suda

U situaciji kada su ispunjeni uslovi za zasnivanje dve isključive mesne nadležnosti, i to nadležnosti prema mestu nalaženja nepokretnosti i nadležnosti prema sudu koji sprovodi stečajni postupak nad tuženim, tužba se može podneti jednom od dva isključivo mesno nadležna suda.

Zakon o uređenju sudova

POSEBNI ZAKONI

Zakon o uređenju sudova

Stvarna nadležnost Apelacionog suda kao drugostepenog suda

Kada je presudom prvostepenog suda (Osnovnog suda) prvookrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 1. u vezi člana 289. stav 3. KZ, a drugookrivljeni zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 3. u vezi člana 289. stav 3. u vezi stava 1. KZ, a žalbu je izjavio samo branilac drugookrivljenog, o podnetoj žalbi ima da odlučuje Apelacioni sud u Kragujevcu, a ne Viši sud u Čačku.

Izmene Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

UDK: 347.961(497.11)
351.755.5

IZMENE ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA
Dr Milena Trgovčević-Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Rezime: Overa nejavnih isprava je prešla u nadležnost javnih beležnika. Predviđena je i konkurentna nadležnost suda. Novim izmenama ovog zakona produženo je vremensko ograničenje konkurentne nadležnosti do 1. januara 2017. godine. Predviđena je isključiva nadležnost osnovnog suda za overu isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu, a u skladu sa propisima kojima se uređuje legalizacija isprava u međunarodnom saobraćaju. Isključiva nadležnost suda predviđena je i u opštinama u kojima nisu izabrani javni beležnici, te će overavanje vršiti osnovni sudovi i opštinska uprava sve do imenovanja javnih beležnika.
Zakon predviđa da je javni beležnik dužan da odbije overu potpisa i ograničava dužnost javnog beležnika da pruži preventivnu pravnu zaštitu u pojedinim situacijama. To će biti u slučaju: ako postoji razlog za izuzeće javnog beležnika; da podneta isprava sadrži pravni posao koji je zabranjen; da podneta isprava sadrži pravni posao za koji je imperativno propisana forma javnobeležničkog zapisa ili javnobeležničkog potvrđivanja isprave; da se overavanjem potpisa pomaže ostvarivanje nedozvoljenih i nepoštenih ciljeva.

Ključne reči: overa nejavne isprave, potpisa, rukopisa, prepisa, delatnost javnog beležnika, konkurentna nadležnost suda, vremensko ograničenje, odbijanje radnje.