Tag Archives for " mesna nadležnost suda "

Mesna nadležnost suda u sporovima protiv Republike Srbije iz odnosa sa vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost suda u sporovima protiv Republike Srbije iz odnosa sa vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama

U sporovima protiv Republike Srbije iz odnosa sa vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama, isključivo je nadležan sud na čijem se području nalazi sedište komande vojne jedinice, odnosno vojne ustanove.

Ugovorena mesna nadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Ugovorena mesna nadležnost suda

Sporazum o ugovorenoj mesnoj madležnosti suda proizvodi pravno dejstvo samo ako je sastavljen u pisanom obliku i ako se odnosi na određeni spor ili više sporova koji svi proističu iz određenog pravnog odnosa, a ispravu o sporazumu tužilac mora da priloži uz tužbu, a tuženi uz prigovor mesne nenadležnosti suda.

Nematerijalna šteta učinjena preko društvenih mreža i mesna nadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Nematerijalna šteta učinjena preko društvenih mreža i mesna nadležnost suda

U sporovima radi naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda učinjene preko tzv. ”društvenih mreža” Viši sud u Beogradu nije isključivo mesno nadležan za presuđenje.

Mesna nadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost suda

Sud se može oglasiti mesno nenadležnim po službenoj dužnosti, samo kad postoji isključiva mesna nadležnost nekog drugog suda, a u ostalim slučajevima samo povodom prigovora tuženog, ali uvek najdocnije do njegovog upuštanja u raspravljanje o glavnoj stvari, na pripremnom ročištu ili ako ono nije održano na prvom ročištu za glavnu raspravu.

Prigovor mesne nadležnosti

PROCESNO PRAVO

Prigovor mesne nadležnosti

Sud će odbiti prigovor mesne nadležnosti ukoliko su štetna posledica i štetna radnja učinjene na teritoriji istog suda, a radi se o vanugovornoj odgovornosti, kao i u slučaju kada su tužena dva pravna lica koja imaju sedišta na područjima različitih sudova, jer će za njih biti nadležan sud koji je mesno nadležan za jednog od njih.