Tag Archives for " mesna nadležnost suda "

Sporazum o mesnoj nadležnosti suda

PROCESNO PRAVO
Sporazum o mesnoj nadležnosti suda

Sporazum stranaka o mesnoj nadležnosti suda proizvodi pravno dejstvo samo ako je sastavljen u pisanom obliku i ako se odnosi na određeni spor ili više sporova, koji proističu iz određenog pravnog odnosa, i takav sporazum tužilac mora da priloži uz tužbu, a tuženi uz prigovor mesne nenadležnosti.

Mesna nadležnost suda

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika

Mesna nadležnost suda

Okolnost preseljenja sada punoletnog maloletnika koji je krivična dela izvršio u Beogradu nije od značaja za zasnivanje nadležnosti drugog suda.

Mesna nadležnost suda

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Mesna nadležnost suda

Okolnost preseljenja maloletnika koji je imao boravište u Beogradu u Zavodu za vaspitanje dece i omladine „Vasa Stajić“ gde je i izvršio krivično delo je od značaja za zasnivanje nadležnosti drugog suda.

Mesna nadležnost osnovnog suda

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost osnovnog suda

U sporu zbog vanugovorne odgovornosti za štetu tužilac ima pravo izbora da tužbu podnese po mestu prebivališta tuženog ili sudu na čijem je području štetna radnja izvršena ili sudu gde je štetna posledica nastala.