Tag Archives for " mesna nadležnost suda "

Izabrana mesna nadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Izabrana mesna nadležnost suda

U situaciji kada su ispunjeni uslovi za zasnivanje dve isključive mesne nadležnosti, i to nadležnosti prema mestu nalaženja nepokretnosti i nadležnosti prema sudu koji sprovodi stečajni postupak nad tuženim, tužba se može podneti jednom od dva isključivo mesno nadležna suda.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Sukob nadležnosti

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Sukob nadležnosti

Viši sud koji je sproveo pripremni postupak prema maloletniku i posle podnetog predloga za izricanje krivične sankcije održao glavni pretres ne može se oglasiti mesno nenadležnim iako je maloletnik u međuvremenu postao punoletan, završio srednju školu i vratio se kući na područje druge opštine gde živi.

Nadležnost suda za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom

Za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom, mesno je nadležan sud na čijem području se nalazi prebivalište izvršnog poverioca.

Mesna nadležnost suda u sporovima protiv Republike Srbije iz odnosa sa vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost suda u sporovima protiv Republike Srbije iz odnosa sa vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama

U sporovima protiv Republike Srbije iz odnosa sa vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama, isključivo je nadležan sud na čijem se području nalazi sedište komande vojne jedinice, odnosno vojne ustanove.

Ugovorena mesna nadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Ugovorena mesna nadležnost suda

Sporazum o ugovorenoj mesnoj madležnosti suda proizvodi pravno dejstvo samo ako je sastavljen u pisanom obliku i ako se odnosi na određeni spor ili više sporova koji svi proističu iz određenog pravnog odnosa, a ispravu o sporazumu tužilac mora da priloži uz tužbu, a tuženi uz prigovor mesne nenadležnosti suda.