Tag Archives for " nadležnost apelacionog suda "

Nadležnost apelacionog suda

PROCESNO PRAVO

Nadležnost apelacionog suda

Viši sud u drugom stepenu odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova i to na rešenja u građanskopravnim sporovima, na presude u sporovima male vrednosti i odluke donete u vanparničnim postupcima, dok apelacioni sud odlučuje o žalbama na presude osnovnih sudova u građanskopravnim sporovima, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud.