Tag Archives for " prinudna naplata sudske takse "

Naplata sudskih taksi i opomena za plaćanje takse

PROCESNO PRAVO

Naplata sudskih taksi i opomena za plaćanje takse

Kada prvostepeni sud donese rešenje o izvršenju radi naplate sudske takse i opomene, a takseni obveznik podneskom ospori opomenu za plaćanje taksi, tada se takav podnesak ne može smatrati žalbom o kojoj drugostepeni sud nije stvarno nadležan da odlučuje.

Oslobođenje taksenog obveznika od plaćanja sudske takse

UPRAVNO PRAVO

Oslobođenje taksenog obveznika od plaćanja sudske takse

Sud može taksenog obveznika osloboditi od plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu sredstva iz kojih se obveznik i članovi njegovog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj meri umanjena da bi time bila ugrožena njihova socijalna sigurnost.

Odlaganje plaćanja sudskih taksi

PROCESNO PRAVO

Odlaganje plaćanja sudskih taksi

Zakonom nije predviđena mogućnost odlaganja obaveze plaćanja sudskih taksi, ali je predviđena mogućnost izmirenja sudskih taksi na rate, i to najviše u tri mesečne rate, ali samo za taksenog obaveznika koji je fizičko lice, a ne i za taksenog obveznika koji je pravno lice.

Plaćanje sudskih taksi u ostavinskom postupku

NASLEDNO PRAVO

Plaćanje sudskih taksi u ostavinskom postupku

Pravilno je prvostepeni sud svojim ostavinskim rešenjem kojim je raspravljena zaostavština pokojnog, obavezao učesnika ostavinskog postupka da plati na ime sudske takse u roku od osam dana od dana prijema rešenja, pod pretnjom prinudne naplate uz zaračunavanje 50% kaznene takse.