Tag Archives for " vaspitna mera upućivanje u vaspitno-popravni dom "

Necelishodnost izricanja vaspitne mere prema maloletniku

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika

Necelishodnost izricanja vaspitne mere prema maloletniku

Pravilan je zaključak prvostepenog suda da prema maloletniku koji je u toku postupka postao punoletan, koji je izvršio samo krivično delo neovlašćeno držanje opojne droge, a u međuvremenu od izvršenja krivičnog dela do završetka krivičnog postupka je formirao porodicu, postao otac maloletnog deteta i stara se o maloletnom detetu svoje vanbračne supruge, kod činjenice da ranije nije dolazio u sukob sa zakonom, nije celishodno izricanje vaspitne mere.

Ponavljanje krivičnog postupka prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika

Ponavljanje krivičnog postupka prema maloletniku

Potvrda osnovne škole da maloletnik pohađa osmi razred, sam za sebe ni u vezi sa ranije utvrđenim činjenicama i dokazima, nije podoban dokaz da se na osnovu njega dozvoli ponavljanje postupka.

Određivanje pritvora prema maloletniku

POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika

Određivanje pritvora prema maloletniku

Ne može se kao osnov za određivanje pritvora prema maloletnici uzeti okolnost podnošenja zahteva za pokretanje pripremnog postupka, s obzirom da isti nije ni započet kao ni radnje koje je maloletnica preduzimala u vreme kada je bila krivično neodgovorno lice.

Obustava izvršenja i zamena izrečene vaspitne mere drugom vaspitnom merom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Obustava izvršenja i zamena izrečene vaspitne mere drugom vaspitnom merom

Kada su prema maloletnici prethodno bile izrečene vaspitne mere pojačan nadzor od strane organa starateljstva i vaspitne mere posebne obaveze i kada ona nije poštovala ni izvršavala dve najvažnije od tri posebne obaveze – da redovno pohađa školu i da se podvrgne sistemskoj porodičnoj terapiji i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića, a nova krivična dela su izvršena u periodu od nepunih mesec dana od izricanja ranijih vaspitnih mera, pravilna je odluka prvostepenog suda da obustavi izvršenje vaspitne mere pojačan nadzor od strane organa starateljstva i vaspitne mere posebne obaveze i da ih zameni vaspitnom merom upućivanje u vaspitno-popravni dom.

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

Uzimajući u obzir da je okrivljeni krivična dela izvršio u stadijumu emocionalnog razvoja koji odgovara uzrastu starijeg maloletnika, težinu i prirodu učinjenih krivičnih dela i visinu zaprećene kazne za svako pojedino krivično delo, da je okrivljenom ranije izrečena vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva i da su prema njemu izricane prekršajne sankcije, neophodno je potpuno izdvajanje okrivljenog iz dosadašnje sredine i izricanje vaspitne mere upućivanje u vaspitno-popravni dom.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Troškovi postupka u postupku prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Troškovi postupka u postupku prema maloletniku

Ako je prema maloletniku izrečena vaspitna mera ili je postupak obustavljen, troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Vaspitna mera upućivanje u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Vaspitna mera upućivanje u vaspitno-popravni dom

Ukoliko izriče najtežu zavodsku vaspitnu meru prvostepeni sud je dužan da navede jasne razloge zašto je neophodno da se prema maloletniku izrekne ta mera i zašto je neophodno izdvajanje maloletnika iz dosadašnje sredine.