Tag Archives for " vaspitna mera upućivanje u vaspitno-popravni dom "

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

Uzimajući u obzir da je okrivljeni krivična dela izvršio u stadijumu emocionalnog razvoja koji odgovara uzrastu starijeg maloletnika, težinu i prirodu učinjenih krivičnih dela i visinu zaprećene kazne za svako pojedino krivično delo, da je okrivljenom ranije izrečena vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva i da su prema njemu izricane prekršajne sankcije, neophodno je potpuno izdvajanje okrivljenog iz dosadašnje sredine i izricanje vaspitne mere upućivanje u vaspitno-popravni dom.

Vaspitna mera upućivanje u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Vaspitna mera upućivanje u vaspitno-popravni dom

Ukoliko izriče najtežu zavodsku vaspitnu meru prvostepeni sud je dužan da navede jasne razloge zašto je neophodno da se prema maloletniku izrekne ta mera i zašto je neophodno izdvajanje maloletnika iz dosadašnje sredine.