Tag Archives for " predlog za izricanje odgovarajuće vaspitne mere prema maloletnom izvršiocu krivično "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Zlostavljanje i mučenje (u saizvršilaštvu)

U radnjama maloletnika koji su na školskom igralištu pred velikim brojem dece u više navrata zajedničkim delovanjem istog dana i na istom mestu na različite načine zadirkivali i obarali na zemlju maloletnog oštećenog stiču se obeležja krivičnog dela zlostavljanje i mučenje.

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

Uzimajući u obzir da je okrivljeni krivična dela izvršio u stadijumu emocionalnog razvoja koji odgovara uzrastu starijeg maloletnika, težinu i prirodu učinjenih krivičnih dela i visinu zaprećene kazne za svako pojedino krivično delo, da je okrivljenom ranije izrečena vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva i da su prema njemu izricane prekršajne sankcije, neophodno je potpuno izdvajanje okrivljenog iz dosadašnje sredine i izricanje vaspitne mere upućivanje u vaspitno-popravni dom.

Primena opštih odredaba Zakonika o krivičnom postupku u žalbenom postupku prema mal. sada punoletnom izvršiocu krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Primena opštih odredaba Zakonika o krivičnom postupku u žalbenom postupku prema mal. sada punoletnom izvršiocu krivičnog dela

Viši javni tužilac je dužan da u predlogu za izricanje odgovarajuće vaspitne mere prema maloletnom izvršiocu krivičnog dela stavi sve predloge za izvođenje pojedinih dokaza na sednici veća ili glavnom pretresu koji su mu u tom momentu poznati i na osnovu kojih potkrepljuje navode svog optužnog akta prema maloletniku, a ne da u fazi žalbenog postupka nezadovoljan odlukom prvostepenog suda predlaže neposredno saslušanje pojedinih svedoka koji su mu ranije bili poznati a da pri tome ne navodi zašto taj predlog ranije nije izneo, jer je odredbama Zakonika o krivičnom postupku izričito propisano kada se i pod kojim uslovima mogu u žalbi iznositi činjenice i predlagati novi dokazi.