Tag Archives for " vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva "

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

Uzimajući u obzir da je okrivljeni krivična dela izvršio u stadijumu emocionalnog razvoja koji odgovara uzrastu starijeg maloletnika, težinu i prirodu učinjenih krivičnih dela i visinu zaprećene kazne za svako pojedino krivično delo, da je okrivljenom ranije izrečena vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva i da su prema njemu izricane prekršajne sankcije, neophodno je potpuno izdvajanje okrivljenog iz dosadašnje sredine i izricanje vaspitne mere upućivanje u vaspitno-popravni dom.

Vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva

Ako je prvostepeni sud prema sada punoletnom licu zbog krivičnog dela koje je izvršeno dok je bio maloletan, izrekao vaspitnu meru pojačan nadzor organa starateljstva, a 25 dana pre donošenja rešenja je postao punoletan, nema uslova za utvrđivanje stanja duševne zrelosti toga lica.