Tag Archives for " vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva "

Necelishodnost pokretanja krivičnog postupka prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Necelishodnost pokretanja krivičnog postupka prema maloletniku

Prilikom donošenja odluke o (ne)pokretanju krivičnog postupka prema maloletniku sud je dužan da ceni sve okolnosti slučaja pod kojim je delo učinjeno, mišljenje nadležnog centra za socijalni rad i sve pribavljene činjenice i okolnosti vezane za ličnost maloletnika.

Obustava izvršenja i zamena izrečene vaspitne mere drugom vaspitnom merom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Obustava izvršenja i zamena izrečene vaspitne mere drugom vaspitnom merom

Kada su prema maloletnici prethodno bile izrečene vaspitne mere pojačan nadzor od strane organa starateljstva i vaspitne mere posebne obaveze i kada ona nije poštovala ni izvršavala dve najvažnije od tri posebne obaveze – da redovno pohađa školu i da se podvrgne sistemskoj porodičnoj terapiji i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića, a nova krivična dela su izvršena u periodu od nepunih mesec dana od izricanja ranijih vaspitnih mera, pravilna je odluka prvostepenog suda da obustavi izvršenje vaspitne mere pojačan nadzor od strane organa starateljstva i vaspitne mere posebne obaveze i da ih zameni vaspitnom merom upućivanje u vaspitno-popravni dom.

Celishodnost izricanja vaspitne mere pojačan nadzor od strane organa starateljstva prema mlađem punoletnom licu

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Celishodnost izricanja vaspitne mere pojačan nadzor od strane organa starateljstva prema mlađem punoletnom licu

Postavlja se ozbiljno pitanje da li je celishodno izreći vaspitnu meru pojačan nadzor od strane organa starateljstva prema mlađem punoletnom licu starom 20 godina u vreme suđenja za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, koji je prethodno osuđivan za ista krivična dela, a krivično delo za koje se vodi postupak je učinio u vreme proveravanja po prethodnoj pravnosnažnoj presudi.

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

Uzimajući u obzir da je okrivljeni krivična dela izvršio u stadijumu emocionalnog razvoja koji odgovara uzrastu starijeg maloletnika, težinu i prirodu učinjenih krivičnih dela i visinu zaprećene kazne za svako pojedino krivično delo, da je okrivljenom ranije izrečena vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva i da su prema njemu izricane prekršajne sankcije, neophodno je potpuno izdvajanje okrivljenog iz dosadašnje sredine i izricanje vaspitne mere upućivanje u vaspitno-popravni dom.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Troškovi postupka u postupku prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Troškovi postupka u postupku prema maloletniku

Ako je prema maloletniku izrečena vaspitna mera ili je postupak obustavljen, troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva

Ako je prvostepeni sud prema sada punoletnom licu zbog krivičnog dela koje je izvršeno dok je bio maloletan, izrekao vaspitnu meru pojačan nadzor organa starateljstva, a 25 dana pre donošenja rešenja je postao punoletan, nema uslova za utvrđivanje stanja duševne zrelosti toga lica.