Tag Archives for " azil "

Postupak davanja azila

UPRAVNO PRAVO

Postupak davanja azila

U postupku davanja azila mora se voditi računa o specifičnoj situaciji lica sa posebnim potrebama koja traže azil, kao što su maloletnici, lica potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti, deca odvojena od roditelja ili staratelja, osobe sa invaliditetom, stare osobe, trudnice, samohrani roditelji sa maloletnom decom i lica koja su bila izložena mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja.

Odlučivanje o zahtevu za azil

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o zahtevu za azil

Odluci o odbijanju zahteva za azil mora da prethodi utvrđenje da lice koje podnosi zahtev za azil ne ispunjava uslove za priznavanje prava na utočište ili dodelu supsidijarne zaštite, što znači da razlozi za odbijanje zahteva za utočište, ne moraju, u svakom pojedinačnom slučaju, biti dovoljni i za odbijanje pružanja supsidijarne zaštite.