Tag Archives for " azil "

Određivanje boravka u prihvatilištu za strance pod pojačanim policijskim nadzorom

USTAVNO PRAVO

Određivanje boravka u prihvatilištu za strance pod pojačanim policijskim nadzorom

Odluka nadležnog organa kojom je strancu izrečeno proterivanje ili udaljenje sa teritorije Republike Srbije mora da prethodi odluci kojom se tom licu određuje prinudni boravak pod pojačanim policijskim nadzorom u prihvatilištu za strance, ako lice nije moguće odmah prinudno udaljiti, osim ako se radi o licu kome nije utvrđen identitet ili licu koje ne poseduje putnu ispravu, odnosno ako se radi o licu iz člana 54. stav 8. Zakona o strancima.

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije

USTAVNO PRAVO

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije

Odluka nadležnog organa kojom je strancu izrečeno proterivanje ili udaljenje sa teritorije Republike Srbije mora da prethodi odluci kojom se tom licu određuje prinudni boravak pod pojačanim policijskim nadzorom u prihvatilištu za strance, ako lice nije moguće odmah prinudno udaljiti, osim ako se radi o licu kome nije utvrđen identitet ili licu koje ne poseduje putnu ispravu, odnosno ako se radi o licu iz člana 54. stav 8. Zakona o strancima.

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije

UPRAVNO PRAVO

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije iz razloga što mu je izrečena mera bezbednosti proterivanja sa teritorije Republike Srbije može biti samo kada je ta mera izrečena pravosnažnom odlukom suda.

Uloga Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u zaštiti djece u Bosni i Hercegovini

UDK:341.231.14-053.2-054.7(497.6)

ULOGA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA MIGRACIJE (IOM) U ZAŠTITI DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI
Prof. dr Marina M. Simović, sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ u Banjoj Luci.
Prof. dr Vladimir M. Simović, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine i vanredni profesor Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta pravnih nauka Univerziteta „Vitez“ u Vitezu.

Rezime: Migracioni trendovi su pitanja kojima se bave svi akteri uključeni u oblast kontrole migracionih tokova. Geografski položaj Bosne i Hercegovine čini ovu zemlju pogodnom za tranzit izbjeglica i ranjivih skupina migranata na putu ka evropskim zemljama. Sistem zaštite djece stranaca koja traže azil u Bosni i Hercegovini, a nalaze se u Federaciji Bosne i Hercegovine, zasnovan je na međunarodnom pravu i nacionalnom pravnom okviru. Ono što je, pri tome, bitno jeste napraviti jasnu razliku između migranata i izbjeglica. Migranti se razlikuju od izbjeglica i samim tim postupa se drugačije u skladu sa međunarodnim pravom. Izbjeglice su prisiljene bježati kako bi spasili vlastite živote i očuvali slobodu, dok migrant nastoji poboljšati svoju ekonomsku situaciju. Međunarodne organizacije koje se bave zaštitom prava djece bez pratnje, odnosno tražitelja azila i izbjeglica su UNICEF, UNHCR i IOM.

Ključne riječi: djeca, migranti, izbjeglice, azil, prihvatni centar.

Odbacivanje zahteva za azil

UPRAVNO PRAVO

Odbacivanje zahteva za azil

Kancelarija za azil odbaciće zahtev za azil bez ispitivanja da li lice koje traži azil ispunjava uslove za priznavanje azila ako utvrdi da lice koje traži azil može da dobije zaštitu sigurne države porekla, osim ako dokaže da za njega nije sigurna.

Postupak davanja azila

UPRAVNO PRAVO

Postupak davanja azila

U postupku davanja azila mora se voditi računa o specifičnoj situaciji lica sa posebnim potrebama koja traže azil, kao što su maloletnici, lica potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti, deca odvojena od roditelja ili staratelja, osobe sa invaliditetom, stare osobe, trudnice, samohrani roditelji sa maloletnom decom i lica koja su bila izložena mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja.