Tag Archives for " izuzeće sudije u postupku prema maloletnom učiniocu krivičnog dela "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Izuzeće sudije u postupku prema maloletnom učiniocu krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Izuzeće sudije u postupku prema maloletnom učiniocu krivičnog dela

Pravilo da će sudija ili sudija porotnik biti izuzet od sudijske dužnosti u određenom predmetu, ako je u istom predmetu postupao kao sudija za prethodni postupak, ne važi u postupku prema maloletnom učiniocu krivičnog dela.