Tag Archives for " rešavanje u sporu pune jurisdikcije "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Sukob nadležnosti

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Sukob nadležnosti

Viši sud koji je sproveo pripremni postupak prema maloletniku i posle podnetog predloga za izricanje krivične sankcije održao glavni pretres ne može se oglasiti mesno nenadležnim iako je maloletnik u međuvremenu postao punoletan, završio srednju školu i vratio se kući na područje druge opštine gde živi.

Upravni spor pune jurisdikcije

UPRAVNO PRAVO

Upravni spor pune jurisdikcije

Kada nađe da osporeni upravni akt treba poništiti, Upravni sud će presudom rešiti upravnu stvar ako priroda stvari to dozvoljava i ako utvrđeno činjenično stanje pruža pouzdan osnov za to i takva presuda u svemu zamenjuje poništeni akt (spor pune jurisdikcije).