Tag Archives for " Zakon o policiji "

Prestanak radnog odnosa policijskom službeniku u Ministarstvu unutrašnjih poslova

UPRAVNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa policijskom službeniku u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Policijskom službeniku, odnosno drugom zaposlenom u Ministarstvu unutrašnjih poslova, radni odnos prestaje ako tokom njegovog rada u Ministarstvu nastanu bezbednosne smetnje iz člana 111. Zakona o policiji, zbog kojih sa njim radni odnos ne bi ni bio zasnovan da su u vreme zasnivanja postojale, a takva bezbednosna smetnja je, između ostalog, da se u radni odnos za obavljanje poslova u Ministarstvu ne može primiti lice protiv koga se vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti.

Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih iz ugla novog Zakona o policiji

UDK: 354.31(497.11)
349.22:331.108.6-057.34(497.11)

DISCIPLINSKA I MATERIJALNA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH IZ UGLA NOVOG ZAKONA O POLICIJI
Vesna Nikolić, advokat.

Rezime: U ovom radu su obrađene neke od novina koje donosi Zakon o policiji, u vezi sa disciplinskom i materijalnom odgovornošću zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova; privremeno udaljenje sa rada, zastarelost za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka; način na koji se tumače pojedini radnopravni instituti i konkretno primenjuju propisane norme; zatim, rezultati i posledice koje proizvode postupci koji se vode u primeni tih normi u odnosu na zaposlene i državu, kao i osvrt na praksu upravnih organa u sprovedenim upravnim postupcima u ovoj materiji i praksu Upravnog suda u vezi sa upravnosudskim sporovima, radi zaštite prava iz radnog odnosa policijskih službenika. U radu je prikazano i iskustveno viđenje autora pojedinih zakonskih rešenja u oblasti radnih odnosa, sa posebnim osvrtom na disciplinsku i materijalnu odgovornost zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ključne reči: Zakon o policiji, povrede službene dužnosti, zastarelost, materijalna odgovornost, troškovi postupka, privremeno udaljenje sa rada.