Tag Archives for " zastarelost prava na naknadu štete "

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo, a u svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala.

Zastarelost prava na naknadu štete prema odgovornom licu kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost prava na naknadu štete prema odgovornom licu kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom

Kad je šteta prouzrokovana krivičnim delom ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih Zakonom o obligacionim odnosima, zahtev za naknadu štete zastareva kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja samo ako je pravnosnažnom presudom utvrđeno postojanje krivičnog dela i okrivljeni oglašen krivim za krivično delo.