Tag Archives for " zabrana zloupotrebe javnih ovlašćenja "

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

Kada je policijski službenik policijske stanice učinio prema tužiocu krivično delo zlostavljanja i mučenja i krivično delo iznuđivanja iskaza, tada je tuženik Republika Srbija – MUP Srbije odgovoran za naknadu štete koja pripada tužiocu po osnovu pretrpljenih bolova, straha i povrede časti.

Načelo zabrane zloupotrebe prava u upravnom postupku

UDK: 35.077

NAČELO ZABRANE ZLOUPOTREBE PRAVA U UPRAVNOM POSTUPKU
Julijana Nedeljković, načelnik Odeljenja za komunalne i stambene poslove.

Rezime: Zabrana zloupotrebe prava predstavlja “opštu potrebu” kojom se ostvaruje mir i sigurnost u svakoj društvenoj zajednici. U našem pravnom sistemu, na terenu građanske materije, ona je samo parcijalno pozitivirana, a nadu uliva nacrt Građanskog zakonika koji zabranu zloupotrebe prava podiže na nivo načela. Međutim, u Zakonu o opštem upravnom postupku koji počinje sa primenom 1. 6. 2017. godine, ovo načelo je izostalo, kao što je izostao i javni interes iz pojma upravne stvari, a izostali su i dosadašnji zaštitnici javnog interesa – javni tužilac i pravobranilac. Takođe, novi ZUP govori o zabrani zloupotrebe javnih ovlašćenja samo u domenu diskrecionog odlučivanja. Dakle, u prisustvu nepisanog opšteg pravnog načela zabrane zloupotrebe prava, na potezu je upravna praksa – da ga konkretizuje posebnim kriterijumima i tako doprinese pravnoj sigurnosti.

Ključne reči: zabrana zloupotrebe prava, načelo upravnog postupka, zabrana zloupotrebe javnih ovlašćenja, zaštita javnog interesa, stvaralačka uloga upravne prakse.