Tag Archives for " krivično delo iznude "

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

Kada je policijski službenik policijske stanice učinio prema tužiocu krivično delo zlostavljanja i mučenja i krivično delo iznuđivanja iskaza, tada je tuženik Republika Srbija – MUP Srbije odgovoran za naknadu štete koja pripada tužiocu po osnovu pretrpljenih bolova, straha i povrede časti.

Povreda Krivičnog zakona u odnosu na krivično delo iznude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda Krivičnog zakona u odnosu na krivično delo iznude

Kada su optuženi kao saizvršioci izvršili krivično delo iznude prema dva oštećena lica u saizvršilaštvu, onda se njihove radnje ne mogu pravno kvalifikovati kao jedno krivično delo iznude u saizvršilaštvu.