Tag Archives for " ugovor o otkupu stana "

Sticanje svojine po osnovu ugovora o otkupu stana

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine po osnovu ugovora o otkupu stana

Po osnovu ugovora o otkupu stana kupac može postati samo vlasnik stana na kome je bio nosilac stanarskog prava, a ne i kuće u kojoj se stan nalazi, bez obzira na to što osim stana koji je otkupio u kući nema drugih stanova kao posebnih etaža, odnosno stambenih jedinica.

Donošenje rešenja kojim se zamenjuje ugovor o otkupu stana

STAMBENO PRAVO

Donošenje rešenja kojim se zamenjuje ugovor o otkupu stana

Lica koja su ostala u stanu dužna su da obaveste zakupodavca o smrti zakupca najkasnije u roku od 60 dana, a zakupodavac je dužan da u roku od 30 dana od isteka tog roka zaključi ugovor o otkupu stana, odnosno odredi lice koje će biti zakupac stana, a ako to ne učini zainteresovano lice može podneti predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana.

Sticanje vlasništva na stanu po osnovu ugovora o otkupu stana i aneksa ugovora

STVARNO PRAVO

Sticanje vlasništva na stanu po osnovu ugovora o otkupu stana i aneksa ugovora

Ne može se steći pravo vlasništva na stanu po osnovu ugovora o otkupu stana i aneksa ugovora koji je zaključen sa različitim prodavcima – ugovoračima.